Cjenik dimnjačarskih usluga

Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Kneginec

Odredbom čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), kao komunalna djelatnost utvrđena je i djelatnost „dimnjačarski poslovi". Pod navedenim podrazumijeva se provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, redoviti pregled istih, kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata, pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, te čišćenje ložnih uređaja.

Odredbama članaka 11. istog Zakona utvrđeno je da se koncesijom može steći obavljanje komunalne djelatnosti u cilju obavljanja dimnjačarskih poslova.

Također je i Odlukom Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti definirano da se koncesijom može steći pravo obavljanja komunalne djelatnosti za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje i to: provjera ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod dimovodnim objektima koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli u određenim rokovima podrazumijevaju se dimnjaci, dimovodne cijevi, dimovodni kanali, ložišta i uređaju za loženje. Pod dimnjakom se smatra usponski dimovodni kanal, sabirnica sa priključkom na cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka. Dimnjačarske poslove može obavljati pravna i fizička osoba, koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova. Vlasnici i korisnici stambenih objekata, stanova, poslovnih zgrada i prostorija, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli.

Temeljem provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec, Odlukom općinskog vijeća odabran je koncesionar:

Dimnjačarstvo Valjak d.o.o.

Črešnjevo

Školska 11

Tel: 042 731 304

Stjepan Valjak
Mobitel: 091 430 9196
Mario Valjak
Mobitel: 099 202 4430

*CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA ZA INDIVIDUALNE STAMBENE OBJEKTE

Opis dimnjačarske usluge: Jedinica mjere

Cijena u kunama

- bez PDV-a

1. Čišćenje dimnjaka kom 16,00 kn
2. Čišćenje štednjaka, peći ili kamina kom 16,00 kn
3. Čišćenje centralnog dimnjaka kom 16,00 kn
4. Čišćenje centralnih peći kom 24,00 kn
5. Čišćenje dimovodnog kanala kom 4,00 kn
6. Kontrola plinskog dimnjaka , priključnih cijevi i plinskih trošila mjernim uređajima kom 24,00 kn
7. Spaljivanje kondenzata u dimnjaku i centralnoj peći sat 16,00 kn
8. Snimanje dimnjaka kamerom i izrada izvješća kom 0,80 kn

9. Stručni pregled plinskog dimnjaka, priključenja ložišta i izrada

stručnog nalaza - atesta
kom 24,00 kn
10. Generalno čišćenje centralne peći i podmazivanje kom 24,00 kn
11. Vađenje čađe kom 8,00 kn
12. Odštopavanje dimnjaka sat 16,00 kn
13. Izdavanje uporabne dozvole po dimnjaku kom 0,80 kn
14. Norma sat sat 16,00 kn

*CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA ZA VIŠESTAMBENE OBJEKTE

Opis dimnjačarske usluge: Jedinica mjere

Cijena u kunama

- bez PDV-a
1. Čišćenje vertikale dimnjaka s jednim priključkom kom 16,00 kn
2. Čišćenje vertikale dimnjaka s više priključaka (naplata po stanu) kom 8,00 kn
3. Čišćenje štednjaka ili peći kom 16,00 kn
4. Kontrola vertikale plinskog dimnjaka s jednim priključkom kom 8,00 kn
5. Kontrola vertikale plinskog dimnjaka s više priključaka (naplata po stanu) kom 4,00 kn
6. Kontrola plinskog aparata ili peći kom 8,00 kn
7. Spaljivanje dimnjaka s jednim priključkom sat 16,00 kn
8. Spaljivanje dimnjaka s više priključaka (naplata po stanu) sat 8,00 kn
9. Pregled dimnjaka, priključenja ložišta i izrada stručnog nalaza - atesta kom 20,00 kn
10. Izdavanje uporabne dozvole po dimnjaku kom 0,80 kn
11. Snimanje dimnjaka kamerom i izrada izvješća kom 0,80 kn
12. Vađenje čađe i likvidatura kom 8,00 kn
13. Odštopavanje dimnjaka sat 16,00 kn
14.Izrada izvješća za inspekcijske službe kom 0,80 kn
15. Norma sat sat 16,00 kn

 

*CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA ZA POSLOVNE ZGRADE I PROSTORIJE

Opis dimnjačarske usluge: Jedinica mjere

Cijena u kunama

- bez PDV-a
 1.Čišćenje dimnjaka    
 a) peći do 100 KW kom  32,00 kn
 b) peći preko 100 KW kom  32,00 kn
 2. Čišćenje peći na kruta i tekuća goriva kom 16,00 kn
 3. Čišćenje centralnih dimnjaka ili dimovodnih kanala – po metru dužnom m 6,40 kn
 4. Čišćenje centralnih peći    
 a) peći do 100 KW kom  12,00 kn
 b) peći od 100 KW do 500 KW kom  16,00 kn
 c) peći od 500 KW do 1500 KW kom 0,80 kn
 d) peći preko 1500 KW kom  0,80 kn
 5. Čišćenje parnih kotlova do 500 KW kom  0,80 kn
 6. Kontrola plinskih dimnjaka, peći ili aparata kom 40,00 kn
 7. Spaljivanje kondenzata u dimnjaku ili centralnoj peći sat  8,00 kn
 8. Strojno ili generalno čišćenje centralnih peći    
 a) peći do 100 KW kom  9,60 kn
 b) peći od 100 KW do 500KW kom  12,00 kn
 c) peći od 500 KW do 1500 KW kom  0,80 kn
 d) peći preko 1500 KW kom  0,80 kn
 9. Podmazivanje – konzerviranje centralnih peći    
 a) peći do 100 KW kom  0,80 kn
 b) peći od 100 KW do 500 KW kom  0,80 kn
 c) peći od 500 KW do 1500 KW kom  0,80 kn
 d) peći preko 1500 KW kom  0,80 kn
 10. Podmazivanje – konzerviranje dimovodnih kanala – po metru dužnom m  0,80 kn
 11. Stručni pregled dimnjaka, priključenja ložišta i izrada stručnog nalaza - atesta kom  160,00 kn
 12. Vađenje čađe i likvidatura kom  16,00 kn
 13. Snimanje dimnjaka kamerom i izrada izvješća kom  16,00 kn
 14. Izdavanje uporabne dozvole po dimnjaku kom  0,80 kn
 15. Izrada izvješća za inspekcijske službe kom  0,80 kn
 16. Norma sat ( rad po satu ) sat  16,00 kn