Davanje koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Gornji Kneginec

 

Klasa: 363-01/11-02/5

Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 19. V. 2011. (658)

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 32/2009), općinski načelnik objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Gornji Kneginec.

1. Davatelj koncesije:

a) Naziv: Općina Gornji Kneginec

b) Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2c

c) Telefonski broj: 042/242-150

d) Broj telefaksa: 042/242-169

e) Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Predmet koncesije: koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Gornji Kneginec

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo skupljanja i odvoza komunalnog otpada jednom tjedno (utorak i srijeda) za domaćinstva i pravne osobe u općini Gornji Kneginec, te selektivno skupljanje i odvoz papira u posebno namijenjenim kantama jednom mjesečno za domaćinstva.

4. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje općine Gornji Kneginec

5. Rok trajanja koncesije: 5 godina od potpisivanja ugovora

6. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Ponuda mora stići na adresu davatelja koncesije do navedenog datuma bez obzira na način dostave.

7. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c,

42 204 Turčin. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja i naznakom: »Ponuda za koncesiju za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područje općine Gornji Kneginec« i naznakom – »ne otvaraj«.

Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

8. Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo


9. Dokazi o sposobnosti:

a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog/obrtnog ili drugog registra), ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti. Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije, ako protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, ako se ne nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, a istim ponuditelj dokazuje svoju pravnu sposobnost.

b) potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o upisu u Očevidnik za obavljanje prijevoza neopasnog otpada propisanu člankom 28. Zakona o otpadu (NN –178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), ili dozvola Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave u nadležnoj županiji, za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom izdanom za skupljanje i privremeno odlaganje komunalnog i sakupljanje neopasnog proizvodnog otpada – isprava se prilaže u izvorniku ili ovjerenom presliku, (isprava je vremenski određena rokom važenja na koji je ista i izdana)

c) dokaz o osiguranom mjestu trajnog odlaganja i zbrinjavanja komunalnog otpada na legalan deponij otpada (rješenje nadležnog tijela ili ugovor i sl.)

d) dozvola Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave u nadležnoj županiji, za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom izdanom za skupljanje i privremeno odlaganje komunalnog i sakupljanje neopasnog proizvodnog otpada u kojoj je navedeno pravo njegovog odlaganja na legalan deponij, (isprava je vremenski određena rokom važenja na koji je izdana)

Traženim dokazima gospodarski subjekt dokazuje svoju poslovnu sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

e) izjava da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do slanja objave.

Ponuditelj je sposoban ako on i osoba ovlaštena za zastupanje nisu pravomoćno kažnjavani za jedno ili više kaznenih djela.

– Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

f) izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama

– Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje

g) potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do slanja objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.

Ponuditelj je sposoban ako nema duga po obvezi plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

h) dokaz o solventnosti (BON-2/SOL-2) ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija), a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost, i to na način da ponuditelji ne smiju biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci

i) izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije, s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih, kojom dokazuje tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o koncesiji (izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana oglašavanja poziva)

j) dokaze o tehničkoj opremljenosti (popis opreme, vozila i dr.): ponuditelj mora raspolagati s najmanje dva kamiona za sakupljanje otpada nosivosti više od 20 tona, te sa dva manja vozila za sakupljanje i odvoz po užim odvojcima nosivosti do 10 tona. (izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana oglašavanja poziva)

k) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova). Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Potvrdama ponuditelj dokazuje da je uredno ispunio ugovore o uslugama istovrsnim ili sličnim predmetu koncesije u posljednje tri godine.

l) Elaborat zaštite okoliša propisan člankom 57. stavkom 5. Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

10. Ostali prilozi: cjenik, nacrt ugovora o koncesiji

11. Isključenje ponuda: Ponuda ponuditelja koji nije dokazao sposobnost i koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje smatrat će se neprihvatljivom ponudom i kao takva bit će isključena iz odabira prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Koncedent može zahtijevati od ponuditelja pisano obrazloženje ponude.

12. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:

a. kvaliteta usluge (cijena pružanja usluga – cjenik, broj ugovora o pružanja istovrsnih ili sličnih usluga prema referentnoj listi)

b. ponuđena naknada za koncesiju

c. sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije (broj zaposlenih)

13. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko-zadužnicu u iznosu do 1.500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika

14. Vrsta postupka: otvoreni postupak

15. Datum otpreme obavijesti: ova obavijest je poslana na objavu u Narodnim novinama 19. 5. 2011. godine

16. Dokumentacija za nadmetanje potrebna za izradu i podnošenje ponuda može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c, 42 204 Turčin, radnim danom od 7 do 15 sati uz dokaz o uplati 100,00 kuna u korist žiro-računa Općine Gornji Kneginec 2360000-1812900001 poziv na broj 68 7706-OIB, uz naznaku: »Javno nadmetanje-koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada«.

17. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Ulica kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb), a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave

– primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude

– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji.

Općina Gornji Kneginec

 

 

KLASA: 363-01/11-02/5

URBROJ: 2186/05-05-11-6

Turčin, 06. lipanj 2011. godine

ISPRAVAK OBAVIJESTI

o namjeri davanja koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Gornji Kneginec

U obavijesti o namjeri davanja koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Gornji Kneginec (KLASA: 363-01/11-02/5; URBROJ: 2186/05-05-11-5 od 19.05.2011.) objavljena u Narodnim novinama br. 56 od 20. svibnja 2011. godine:

Mijenja se točka 9. b) i ista glasi: „b) potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o upisu u Očevidnik za obavljanje prijevoza neopasnog otpada propisanu člankom 28. Zakona o otpadu (NN – 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) - isprava se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Tekst u točki 9. c) se briše.

Točka 9. d) postaje točka 9. c).

Mijenja se točka 13. i ista glasi: „13. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti zadužnicu u iznosu od 1.500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika."

Općina Gornji Kneginec