Davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec

Klasa: 363-01/11-02/4

Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 19. V. 2011. (659)

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 32/2009), općinski načelnik objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec

1. Davatelj koncesije:

1.1. Naziv: Općina Gornji Kneginec

1.2. Adresa: Trg dr. F. Tuđmana 2c

1.3. Telefonski broj: 042/242-150

1.4. Broj telefaksa: 042/242-169

1.5. Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec, što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje

4. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje općine Gornji Kneginec

5. Rok trajanja koncesije: 5 godina od potpisivanja ugovora

6. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama

7. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c,

42 204 Turčin. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, uz naznaku »Ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova«, naznakom – »Ne otvaraj«.

8. Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo


9. Dokazi o sposobnosti

9.1. isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog/obrtnog ili drugog registra) ili odgovarajuća potvrda, kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti. Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije (obavljanje dimnjačarskih poslova), ako protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, ako se ne nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, a istim ponuditelj dokazuje svoju pravnu sposobnost.

9.2. ponuditelj koji gospodarsku djelatnost koja je predmet koncesije obavlja kao fizička osoba (obrtnik), dužan je dostaviti dokaz da ima položen majstorski ispit ili da na tim poslovima ima zaposlenog radnika, u punom radnom vremenu, koji ima položen majstorski ispit.

Ponuditelj koji gospodarsku djelatnost koja je predmet koncesije obavlja kao pravna osoba, ako to ne čini na industrijski način, dužan je dostaviti rješenje nadležnoga županijskog ureda da je udovoljeno svim uvjetima iz članka 8. stavak 1. Zakona o obrtu (Narodne novine broj 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07).

Traženim dokazima gospodarski subjekt dokazuje svoju poslovnu sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

9.3. izjava da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama

– Obrazac Izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje

9.4. izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama

– Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje

9.5. potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.

9.6. BON-2/SOL-2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost, i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci

9.7. izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije, s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih, kojom dokazuje tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o koncesiji

9.8. popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova). Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Potvrdama ponuditelj dokazuje da je uredno ispunio ugovore o uslugama istovrsnim ili sličnim predmetu koncesije u posljednje tri godine.

10. Ostali prilozi: cjenik dimnjačarskih usluga, nacrt ugovora o koncesiji

11. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:

a. kvaliteta usluge (cijena pružanja usluga – cjenik, broj ugovora o pružanja istovrsnih ili sličnih usluga prema referentnoj listi)

b. ponuđena naknada za koncesiju

c. sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije (broj zaposlenih, plan razvoja djelatnosti ponuditelja za razdoblje trajanja koncesije)

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko-zadužnicu u iznosu do 500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika

13. Vrsta postupka: otvoreni postupak

14. Datum otpreme obavijesti: ova obavijest je poslana na objavu u Narodnim novinama 19. 5. 2011. godine

15. Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c, 42 204 Turčin, radnim danom od 7 do 15 sati uz dokaz o uplati 100,00 kuna u korist žiro-računa Općine Gornji Kneginec 2360000-1812900001 poziv na broj 68 7706-OIB, uz naznaku: »Javno nadmetanje-koncesija dimnjačarske usluge«.

16. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb), a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave

– primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude

– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji.

Općina Gornji Kneginec

 

KLASA: 363-01/11-02/4

URBROJ: 2186/05-05-11-6

Turčin, 06. lipanj 2011. godine

ISPRAVAK OBAVIJESTI

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Kneginec

U obavijesti o namjeri davanja koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Gornji Kneginec (KLASA: 363-01/11-02/4; URBROJ: 2186/05-05-11-5 od 19.05.2011.) objavljena u Narodnim novinama br. 56 od 20. svibnja 2011. godine:

Mijenja se točka 12. i ista glasi: „12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti zadužnicu u iznosu od 500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika."

Općina Gornji Kneginec