Davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika

Klasa: 363-01/11-02/6

Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 26. VIII. 2011. (1157)

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 32/2009), općinski načelnik objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika

1. Davatelj koncesije:

1.1. Naziv: Općina Gornji Kneginec

1.2. Adresa: Trg dr. F. Tuđmana 2c

1.3. Telefonski broj: (042) 242-150

1.4. Broj telefaksa: (042) 242-169

1.5. E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz pokojnika na području općine Gornji Kneginec.

4. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje općine Gornji Kneginec

5. Rok trajanja koncesije: 5 godina od dana potpisivanja ugovora

6. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama

7. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c, 42 204 Turčin. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, uz naznaku: »Ponuda za koncesiju za obavljanje prijevoza pokojnika«, s naznakom: »Ne otvaraj«.

8. Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo


9. Dokazi sposobnosti

9.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog/obrtnog ili drugog registra), ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti. Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije (prijevoz pokojnika), ako protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, ako se ne nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, a istim ponuditelj dokazuje svoju pravnu sposobnost.

9.2. Izjava da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do slanja objave. Ponuditelj je sposoban ako on i osoba ovlaštena za zastupanje nisu pravomoćno kažnjavani za jedno ili više kaznenih djela.

– Obrazac Izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

9.3. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije Narodnim novinama

– Obrazac Izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje

9.4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama.«

Ponuditelj je sposoban ako nema duga po obvezi plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

9.5. Dokaz o solventnosti (BON-2/SOL-2) ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija), a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelji ne smiju biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci

9.6. Izjava ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o koncesiji

9.7. Izjava ponuditelja da raspolaže vozilom za prijevoz pokojnika kojoj je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu, ugovor o najmu, ugovor o leasingu i sl.)

9.8. Potvrdu da furgon udovoljava sanitarno-

-tehničkim i higijenskim uvjetima za prijevoz pokojnika, izdanu od tijela uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, sukladno čl. 12. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (Narodne novine broj 23/94.)

9.9. Popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine, popraćen najmanje jednom potvrdom iz tog popisa o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna strana. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije Narodnim novinama.

Ponuditelj je sposoban ako dokaže da je u prethodne 3 godine pružao usluge povezane s predmetom koncesije te ako je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.

10. Ostali prilozi: cjenik prijevoza pokojnika, nacrt ugovora o koncesiji

11. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:

a) kvaliteta usluge (cijena pružanja usluga (cjenik), broj sklopljenih ugovora o pružanju usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije (točka 9.9.))

b) ponuđena naknada za koncesiju

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti zadužnicu u iznosu do 500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika

13. Vrsta postupka: otvoreni postupak

14. Datum otpreme obavijesti: ova obavijest je poslana na objavu Narodnim novinama 31. 8. 2011.

15. Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c, 42 204 Turčin, radnim danom od 7 do 15 sati uz dokaz o uplati 100,00 kuna u korist žiro-računa općine Gornji Kneginec 2360000-1812900001 poziv na broj 68 7706-OIB, uz naznaku: »Koncesija za prijevoz pokojnika«.

16. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb), a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave

– primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude

– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji.

Općina Gornji Kneginec