Davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila

Klasa: 363-01/11-02/7

Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 15. IX. 2011. (1236)

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 32/2009), općinski načelnik objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila.

1. Davatelj koncesije:

1.1. Naziv: Općina Gornji Kneginec

1.2. Adresa: Trg dr. F. Tuđmana 2c

1.3. Telefonski broj: (042) 242-150

1.4. Broj telefaksa: (042) 242-169

1.5. Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila.

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti obavljanja premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, što podrazumijeva premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila specijalnim vozilom te blokiranje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na javnim površinama na području općine Gornji Kneginec.

4. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje općine Gornji Kneginec

5. Rok trajanja koncesije: 5 godina od potpisivanja ugovora

6. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«

7. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c, 42 204 Turčin. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, uz naznaku: »Ponuda za koncesiju za obavljanje premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila«, s naznakom: »Ne otvaraj«.

8. Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo


9. Dokazi sposobnosti:

9.1. isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog/obrtnog ili drugog registra), ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti. Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije, ako protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, ako se ne nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, a istom ponuditelj dokazuje svoju pravnu sposobnost.

9.2. izjava da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave. Ponuditelj je sposoban ako on i osoba ovlaštena za zastupanje nisu pravomoćno kažnjavani za jedno ili više kaznenih djela.

Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

9.3. izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.

Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje

9.4. potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.

Ponuditelj je sposoban ako nema duga po obvezi plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

9.5. dokaz o solventnosti (BON-2/SOL-2) ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija), a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelji ne smiju biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci

9.6. izjava s popisom tehničke opreme kojom se dokazuje da ponuditelj ima:

– u vlasništvo najmanje jedno specijalno vozilo »pauk« za odvoz vozila s odgovarajućom opremom koje može premjestiti svako vozilo ukupne mase do 2500 kg, (preslik prometne dozvole i knjižice vozila),

– u vlasništvu opremu za blokiranje vozila – najmanje 5 specijalnih naprava za blokiranje kotača vozila »lisice«,

9.7. dokaz o kadrovskoj sposobnosti – popis djelatnika, te ovjerena izjava kojom ponuditelj dokazuje da ima na raspolaganju osobe osposobljene za rad na specijalnom vozilu pauku (uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje hidrauličnom dizalicom),

9.8. ovjerena izjava da ima osigurano, ograđeno, uređeno i čuveno parkiralište na kojem će se odlagati i čuvati vozila, te da posjeduje prostorije za čuvarsku službu.

10. Ostali prilozi: izjava o prihvaćanju cijena, nacrt ugovora o koncesiji

11. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti zadužnicu u iznosu do 500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika

13. Vrsta postupka: otvoreni postupak

14. Datum otpreme obavijesti: ova obavijest je poslana na objavu Narodnim novinama 15. 9. 2011.

15. Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, Trg dr. F. Tuđmana 2c, 42204 Turčin, radnim danom od 7 do 15 sati uz dokaz o uplati 100,00 kuna u korist žiro-računa Općine Gornji Kneginec 2360000-1812900001 poziv na broj 68 7706-OIB, uz naznaku: »Koncesija za premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila«.

16. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb), a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave

– primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude

– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji.

Općina Gornji Kneginec