Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. stavak 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) utvrđen je Plan savjetovanja s javnošću Općine Gornji Kneginec za 2020. god
Tema:  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini Nacrt...
Tema: Prijedlog Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim...
Tema:  Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu...
Tema: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Nacrt akta:  Prijedlog Odluke o 1. izmjenama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Poziv za...
Tema: Prijedlog Programa gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini Nacrt akta: Prijedlog Programa gradnje vodnih građevina,...
Tema: Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu Nacrt akta: Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine...
Tema: Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020.-2022. godine Nacrt akta: Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020.-2022. godine...
Tema: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu Nacrt akta: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu Poziv za dostavu mišljenja Obrazac...