Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Gornji KneginecOdluke o uređenju prometa na području...
Tema: Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Gornji Kneginec Nacrt akta:  Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te...
Tema: Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Nacrt akta:  Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Poziv za...
Tema: Prijedlog Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Prijedlog Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Na temelju članka 11. stavak 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) utvrđen je Plan savjetovanja s javnošću Općine Gornji Kneginec za 2020. god
Tema:  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini Nacrt...
Tema: Prijedlog Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Izmjene Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim...
Tema:  Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu...
Tema: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Nacrt akta:  Prijedlog Odluke o 1. izmjenama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Poziv za...