Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću...
Tema: Prijedlog Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu   Nacrt akta:  Prijedlog Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. i projekcije za 2020....
Tema: Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na korištenje udrugama   Nacrt akta:  Prijedlog Odluke o kriterijima,...
Tema: Prijedlog Odluke  o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornji Kneginec Nacrt...
Tema: Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2019. do 2021. godine   Nacrt akta:  Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za...
Tema: Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine...
Tema: Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini Nacrt akta:...
Tema: Prijedlog Izmjena Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Plana korištenja sredstava od raspolaganja...
Tema: Prijedlog Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim...
Tema: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu - OVDJE Poziv za dostavu...