Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalog otpada i biorazgradivog komunalog otpada na području Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o načinu...
Tema: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće...
Tema: Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018....
Tema: Proračun Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Nacrt akta: Nacrt Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu...
Tema: Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Poziv za dostavu mišljenja...
Plan savjetovanja s javnošću Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu možete preuzeti ovd
Tema: Plan razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2018. - 2020. godine Nacrt akta: Nacrt Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2018. - 2020. godine Poziv...
Tema: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...
Tema: Program gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini Nacrt akta: Nacrt Programa gradnje...
Tema: Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za...