Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Program utroška šumskog doprinosa 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Program javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za...
Tema: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec Poziv...
Tema: Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu Nacrt akta: Nacrt Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne...
Tema: Izmjene Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017. godini Nacrt akta: Nacrt Izmjena...
Tema: Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2017. - 2019. godine Nacrt akta: Nacrt Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za...
Tema: Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu Nacrt akta: Nacrt Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu Poziv za...
Tema: Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi Nacrt akta: Nacrt Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi Poziv za dostavu...
Tema: Odluka o općinskim porezima Općine Gornji KneginecNacrt akta: Nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornji KneginecPoziv za dostavu mišljenjaObrazac za sudjelovanje u savjetovanju...
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih...