Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...
Tema: Program gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini Nacrt akta: Nacrt Programa gradnje...
Tema: Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za...
Tema: Program utroška šumskog doprinosa 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Program javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za...
Tema: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec Poziv...
Tema: Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu Nacrt akta: Nacrt Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne...
Tema: Izmjene Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017. godini Nacrt akta: Nacrt Izmjena...
Tema: Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2017. - 2019. godine Nacrt akta: Nacrt Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za...
Tema: Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu Nacrt akta: Nacrt Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu Poziv za...