Opskrba električnom energijom

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opskrba električne energije, evid.br. MV 01-2019. Poziv za nadmetanje objavljen je 04. listopada 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0039208 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3245482.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2019. godine do 09:00 sati.