Opskrba električnom energijom

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opskrba električne energije, evid.br. MV 01-2018. Poziv za nadmetanje objavljen je 01. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0025136 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1365755.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2017. godine do 09:00 sati.