Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

        

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Općinski načelnik

KLASA: 320-02/18-01/1

URBROJ: 2186/05-03-18-2

U Turčinu, 11. rujna 2018.

 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2186/05-03-18-1 od 11. rujna 2018. godine, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

 

 1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, na području katastarske općine Kneginec i to:

  

č.k.br. kultura površina k.o. z.k.ul.
457/37 oranica Trnjača 6.255 m2 Kneginec 3218
461 oranica Trnjača 18.123 m2 Kneginec 3218
496/3 oranica Trnjača 5.860 m2 Kneginec 3240
457/8 oranica Ružička 3.301 m2 Kneginec 1552
459/2 oranica Trnjača 5.194 m2 Kneginec 3240
500/2 oranica Trnjača 11.287 m2 Kneginec 3240
501/1 oranica Trnjača 13.876 m2 Kneginec 3240
513/1 oranica Trnjača 8.019 m2 Kneginec 3240
505/1 oranica pod Lugom 10.609 m2 Kneginec 3242
512/1 oranica Trnjača 14.660 m2 Kneginec 3240
½ dijela 459/1 oranica 1.138 m2 Kneginec 92
UKUPNO: 98.322 m2

= 9,8322 ha

Ponuda se mora staviti za sve čestice koje predstavljaju tehnološku cjelinu, jer su kao cjelina predmet zakupa.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup na vrijeme od 3 (tri) godine, a odabrani zakupoprimac bezuvjetno pristaje na raskid ugovora u slučaju da zakupodavac odluči prodati poljoprivredno zemljište i prije isteka ugovorenog roka.

Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 593,00 kn/ha godišnje.

 1. Pisana ponuda mora obavezno sadržavati:

-          ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB za fizičke osobe odnosno MB/OIB za pravne osobe,

-          dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-          ponuđeni godišnji iznos zakupnine u kunama/hektaru,

-          gospodarski program,

-          u slučaju da ponuditelj ima nepodmirene dospjele financijske obveze prema Općini Gornji Kneginec, priložiti dokaz da je regulirano podmirenje obveza.

Pisanoj ponudi ponuditelj može priložiti dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (u slučaju da ostvaruje prvenstveno pravo zakupa).

 1. Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna na žiro račun Općine Gornji Kneginec otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN: HR 22 2360000 1812900001, model 68, poziv na broj 9016-OIB.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, iznos jamčevine bit će uključen u zakupninu, a ostalima se jamčevina vraća u roku 15 dana.

 1. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju sljedećim redoslijedom:

-        obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi stočarskom proizvodnjom,

-        nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-        pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 1. Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo zakupa, i to kako slijedi:

-        obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi stočarskom proizvodnjom

dokaz: odgovarajući dokaz o stočnom fondu;

-        obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak,

dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak;

-        pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva,

dokaz: izvadak iz obrtnog ili sudskog registra i rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

 1. Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku kada se radi o ekološkoj proizvodnji.
 1. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju od ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatra se nevažećom.
 1. Zajedničke ponude smatraju se nevažećima i neće se uzimati u razmatranje.
 1. Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave natječaja na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec.

     Ponuda se dostavlja na adresu:                                    

Općina Gornji Kneginec

           Trg dr.Franje Tuđmana 2 c

42204 Turčin

uz naznaku „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvaraj“.

 1. Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda s najvišim iznosom zakupnine.
 1. Naknada za zakup plaćat će se kvartalno.
 1. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na       prijedlog   Povjerenstva   za provedbu javnog natječaja, donosi općinski načelnik Općine Gornji Kneginec u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
 1. Općina nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Općinski načelnik:

Goran Kaniški, ing.