Javni natječaj za dodjelu općinskog prostora na korištenje udruzi

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 372-01/19-01/01
URBROJ: 2186/05-03-19-2
U Turčinu, 12. veljače 2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na korištenje udrugama („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2019), članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 372-01/19-01/01, URBROJ: 2186/05-03-19-1 od 12. veljače 2019. godine Općina Gornji Kneginec, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu općinskog prostora na korištenje udruzi


I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na korištenje udruzi građana.
Prostor je površine 47,43 m2 i nalazi su u prizemlju zgrade na adresi Gornji Kneginec, Trg hrvatskih branitelja 14. Prostor se sastoji od prostorije I površine 25,95 m2, prostorije II površine 14,70 m2, nužnika površine 5,18 m2 i predprostora površine 1,60 m2.
II. Na javni natječaj mogu se javiti udruge koje do sada nisu bile korisnice prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Gornji Kneginec, kao i udruge koje već koriste takav prostor.
Udruge koje koriste određeni prostor mogu se prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za novi prostor, pri čemu prestaju s korištenjem sadašnjeg prostora te za dodatni prostor koji im je uz korištenje sadašnjeg prostora potreban za provedbu dodatnih aktivnosti od interesa za Općinu.
III. Prostor se može dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim mjerilima:
1. Upisana je u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Zakladna odnosno upisana je u odgovarajući registar;
2. upisana je u registar neprofitnih organizacija;
3. svojim se statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
4. provodi programe i projekte od interesa za Općinu;
5. uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
7. vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
8. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladni način);
9. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i resurse za provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro, programa javnih potreba;
10. koje uredno predaju sva izvješća općini i drugim institucijama.
IV. Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu na korištenje prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Gornji Kneginec boduje se na temelju sljedećih kriterija:
1. Godine aktivnog djelovanja:
- za svaku godinu aktivnog djelovanja - 1 bod.
2. Ciljane skupine (članstvo ili korisnici prema kojima je organizacija usmjerena):
- skupine do 20 korisnika – 1 bod,
- skupine od 21 do 50 korisnika – 3 boda,
- skupine od 51 do 100 korisnika – 5 bodova,
- skupine s više od 100 korisnika – 7 bodova.
3. Broj volontera:
- do 20 volontera – 1 bod,
- od 21 do 50 volontera – 3 boda,
- od 51 do 100 volontera – 5 bodova,
- od 101 volontera i više – 7 bodova.
4. Ostvarena financijska sredstva za programe i projekte:
- prihod od članarina - 2 boda,
- prihod od vlastite djelatnosti - 2 boda,
- prihod iz proračuna Općine Gornji Kneginec – 2 boda,
- prihod iz proračuna Varaždinske županije - 2 boda,
- prihod iz državnog proračuna - 3 boda,
- vlastiti prihod - 2 boda,
- inozemni javni izvori - 2 boda,
- privatni donatori - 2 boda,
- fondovi Europske unije - 5 boda.
Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih načina ostvarenja financijskih sredstava u prethodne dvije godine.
5. Provedene aktivnosti od interesa za Općinu na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci:
- do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, radionice, okrugli stolovi, manifestacije i sl.) godišnje - 3 boda,
- od 6 do 10 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, radionice, okrugli stolovi, manifestacije i sl.) godišnje - 5 bodova,
- više od 10 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, radionice, okrugli stolovi, manifestacije i sl.) godišnje - 10 bodova.
6. Prethodno korištenje prostora:
- prethodno uredno korištenje prostora u vlasništvu Općine - 3 boda.
7. Prethodno ulaganje u prostor:
- od 1.000,00 do 20.000,00 kuna - 1 bod,
- od 20.000,01 kuna do 50.000,00 kuna - 3 boda,
- više od 50.000,00 kuna - 5 bodova.
8. Javnost rada i financijskog poslovanja udruge:
- udruga ima aktivnu internetsku stranicu - 2 boda,
- udruga javno objavljuje godišnje izvještaje o radu i prateće financijske izvještaje - 2 boda.

Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih načina ostvarivanja javnosti rada i financijskog poslovanja, a tako dobiveni bodovi unutar navedenog kriterija se zbrajaju.

Za svaki od prethodnih kriterija po kojem ostvaruju određeni broj bodova, udruge su dužne priložiti odgovarajuće dokaze.
Bodovanje prijave prema kriterijima obavlja Povjerenstvo. Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira se rang lista za dodjelu prostora. Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je prethodno isti prostor uredno koristio.
V. Prijava na javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Općine na korištenje.
Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o udruzi s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.
Prijavi se prilažu:
1. izvadak iz registra u koji je udruga upisana;
2. dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija;
3. preslika važećeg statuta pravne osobe;
4. ispunjen obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije uz provedbu natječaja);
5. uvjerenje da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15);
6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
7. ispunjen obrazac izjave o financiranju programa/projekta udruge kada se oni financiraju iz javnih izvora;
8. preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
9. dokaze za bodovanje po kriterijima.
Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.
VI. Prostori se temeljem natječaja i liste reda prvenstva dodjeljuju na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Gornji Kneginec na određeno vrijeme.
Prava i obveze uređuju se ugovorom koji se sklapa na rok od pet (5) godina.
Istekom roka od 5 (pet) godina udruzi dodijeljen prostor se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 (pet) godina.
VII. Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu prostora udruzi“ na adresu:
Općina Gornji Kneginec, Povjerenstvo za dodjelu prostora udruzi, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Općine Gornji Kneginec.
Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije mogu se preuzeti s web stranice Općine Gornji Kneginec.
Rok za podnošenje pisanih prijava je 22. veljače 2019. godine.
Odluku o dodjeli na korištenje prostora na prijedlog Povjerenstava donosi Općinski načelnik koji potpisuje Ugovor o dodjeli na korištenje prostora.
Udruga koja s Općinom Gornji Kneginec sklopi Ugovor o korištenju prostora dužna je Općini Gornji Kneginec do kraja ožujka svake tekuće godine dostaviti izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.
VIII. Nepotpune, nepravovremene i neprikladne prijave (koje ne ispunjavaju uvjete) neće se uzeti u razmatranje.
IX. Udruga ne plaća naknadu za korištenje prostora za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o dodjeli prostora na korištenje, ali su dužne podmirivati nastale režijske troškove.


Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.