Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 320-01/19-02/01
URBROJ: 2186/05-03-19-2
U Turčinu, 18. veljače 2019.
Na temelju članka 18. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2019. do 2020. godine („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2019), općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Gornji Kneginec u 2019. godini za mjere:

MJERA 1. Potpore za nabavu novih vrsta voćnih sadnica te dugogodišnjih nasada

Općina Gornji Kneginec će dodjeljivati potpore za nabavu novih vrsta voćnih sadnica te dugogodišnjih nasada:

Redni broj Vrsta dugogodišnjih nasada i/ili voćnih sadnica Minimalna kupljena količina Maksimalna količina za subvenciju Maksimalna subvencija po sadnici
1. Borovnice, brusnice 50 1000 5,00 kn
2. Aronija, šipak, goji bobice i sl. 30 1000 5,00 kn
3. Orah 30 1000 10,00 kn
4. Kesten 30 1000 5,00 kn
5. Lješnjak 50 1000 5,00 kn
6. Jabuke, kruške, šljive, višnje, marelice, breskve, nektarine, trešnje i sl. 50 1000 5,00 kn
7. Maline, kupine, ribizl 50 1000 3,00 kn
8. Jagode 500 1000 0,50 kn
9. Aromatično bilje (lavanda i sl.) 100 1500 1,00 kn

Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina za koju se traži potpora treba biti na području Općine Gornji Kneginec,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
- potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu kupnje sadnica, a nakon izvršene kontrole od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec,
- potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj kalendarskoj godini.

MJERA 2. Prihrana pčelinjih zajednica

Potpore za prihranu pčelinjih zajednica dodjeljuju se u iznosu od 8,00 kn po košnici.
Pravo na ovu potporu imaju poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Gornji Kneginec na osnovi potvrde i izjave o broju košnica izdane od nadležnog Pčelarskog društva.
Minimalna poticajna količina je 20 pčelinjih zajednica, a maksimalna 100.
Maksimalan iznos potpore je 800,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

MJERA 3. Potpore za nabavu i postavljanje staklenika i plastenika

Potpore će se odobriti korisniku za nabavu i postavljanje plastenika i staklenika ili dijelova staklenika i plastenika minimalne površine 150 m².
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 20 % nabavne cijene bez PDV-a, a najviše 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina ili poljoprivredna proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Općine Gornji Kneginec,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
- potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu te oprema treba biti postavljena na zemljištu na kojem će se obavljati proizvodnja.

MJERA 4. Potpore za nabavu sadnica povrća, cvijeća i sjemenja u plastenicima i staklenicima

Potpore će se odobriti korisniku za nabavu sadnica posađenih u plasteniku ili stakleniku minimalne površine od 150 m². Maksimalni iznos subvencije iznosi 5,00 kn/m² proizvodnog prostora, a najviše 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina ili poljoprivredna proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Općine Gornji Kneginec,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
- potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu, a nakon izvršene kontrole od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec.

MJERA 5. Potpore za ekološku i biodinamičku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda

Potpore će se odobriti korisniku koji je upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te korisniku koji se bavi biodinamičkom proizvodnjom.
Općina Gornji Kneginec će isplatiti potpore u vrijednosti od 1.000,00 kn po hektaru godišnje po jednom poljoprivrednom gospodarstvu, a najviše do 10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina ili poljoprivredna proizvodnja za koju se traži subvencija treba biti na području Općine Gornji Kneginec,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
- subvencija će se isplaćivati po dostavljenoj preslici potvrdnice izdane od strane ovlaštene pravne osobe.

2. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, nasadi, gosp. objekt i sl.) na području Općine Gornji Kneginec, a koji zadovoljavaju kriterij za pojedinu mjeru.
Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji – obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte i poljoprivredu, trgovačka društva i zadruge, registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti.

3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec zaključno s 31. listopada 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.
Pravo na dodjelu potpora iz ovog Javnog poziva ne mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema Općini Gornji Kneginec.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava sadrži sljedeću dokumentaciju:
1.) Popunjeni obrazac zahtjeva,
2.) Preslika osobne iskaznice/upis u sudski ili neki drugi registar,
3.) Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
4.) Originalni računi, izvodi, dokazi navedeni u programu,
5.) Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza i doprinosa,
6.) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova - da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora,
7.) Izjava o korištenju de minimis potporama - primljenim državnim potporama u prethodne 3 godine do trenutka prijave na javni natječaj, u skladu s Uredbom EU 1408/2013,
8.) Potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Gornji Kneginec,
9.) Izjavu da nisu/jesu u sustavu PDV-a.
Izjave ne moraju biti ovjerene kod Javnog bilježnika, ali svi priloženi dokumenti moraju biti originalni.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici www.kneginec.hr ili u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec.
Zahtjev sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu:
Općina Gornji Kneginec
Jedinstveni upravni odjel
Trg dr. Franje Tuđmana 2/c
42204 Turčin
„Potpore u poljoprivredi – zahtjev“

6. OSTALE ODREDBE

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku/poljoprivredniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 € tijekom razdoblja od tri godine, te se ta gornja granica primjenjuje fiskalno, bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Podnositelj može podnijeti više zahtjeva, ali će mu se odobriti maksimalno dvije potpore iz dvije različite mjere po ovom pozivu, ali pod uvjetom da mu ukupan iznos godišnjih potpora ne iznosi više od 20.000,00 kuna.
Potpore će se isplaćivati korisnicima koji ispunjavaju zadane uvjete za pojedinu mjeru na temelju ovog Programa redoslijedom zaprimanja, do utroška planiranih sredstava u Proračun Općine Gornji Kneginec za tekuću godinu.
Odobrenje potpora sukladno ovom Programu ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpora gospodarstvenicima i poljoprivrednicima koje će i vršiti nadzor nad uloženom potporom.
S korisnicima kojima je potpora dodijeljena sklapa se mjera koju korisnik potpisuje s općinskim načelnikom.
Ako je korisnik uz zahtjev za potporu priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu za potporu i priloženoj dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju, dužan je dobivenu potporu vratiti odmah po dobivanju zaključka Povjerenstva iz članka 15. ovog Programa.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.