Javni natječaj za davanje prava služnosti nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/19-01/06
URBROJ: 2186/05-03-19-2
U Turčinu, 20. veljače 2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 31. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2016), članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 022-05/19-01/06, URBROJ: 2186/05-03-19-1 od 20. veljače 2019. godine Općina Gornji Kneginec, objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J
za davanje prava služnosti nekretnine
u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

Daje se pravo služnosti na dijelu zemljišta na području bivšeg odlagališta komunalnog otpada u Gornjem Knegincu, označenog kao č.k.br. 330/3 smetlište Cvilenke sa 132.239 m2 upisano u z.k.ul. 2786 k.o. Kneginec kod Općinskog suda u Varaždinu.

Sadržaj prava služnosti obuhvaća pravo na izgradnju, korištenje i održavanje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Površina zemljišta za koju se daje pravo služnosti iznosi 4.000 m2, Prostornim planom uređenja Općine Gornji Kneginec zemljište se nalazi unutar izdvojenog građevinskog područja komunalno-servisne namjene /oznaka K3/ i rezervirani je prostor za reciklažno dvorište za građevinski otpad.

Korisnik služnosti je u obvezi formirati novu česticu na dijelu č.k.br. 330/3 sukladno skici koja je sastavni dio ovog natječaja.

Početna cijena prava služnosti zemljišta iznosi 53,20 €/mjesečno, preračunato u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan fakturiranja.
Način plaćanja služnosti: godišnje, do 30. svibnja u kalendarskoj godini.
Početak plaćanja: u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora za prvu godinu služnosti.
Trajanje ugovora: 20 godina s mogućnošću produljenja istog.
U slučaj da Općina Gornji Kneginec odluči prodati predmetni dio zemljišta, korisnik služnosti ima pravo prvokupa po tržišnoj cijeni uz uvjet da zadovoljni sve uvjete iz natječaja za prodaju.

Korisnik služnosti snosi troškove eventualno potrebnih priključaka na energetsku i komunalnu infrastrukturu.

U slučaju da korisnik služnosti ne plaća godišnju naknadu za služnost u ugovorenom roku, ne ishodi sve potrebne dozvole za potrebe rada reciklažnog dvorišta građevinskog otpada u roku tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o davanju prava služnosti zemljišta ili ne koristi zemljište za namjenu za koju je osnovana služnost, Općina Gornji Kneginec zadržava pravo raskida ugovora o osnivanju prava služnosti u roku od 30 dana od dana pisane obavijesti ovlaštenika prava služnosti. U slučaju raskida ugovora nositelj prava služnosti u obvezi je u roku od 30 dana od dana raskida ugovora vratiti zemljište u prvobitno stanje.

Uvjeti natječaja:
1. Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se poslovni prostor daje u zakup, odnosno osniva služnost zemljišta, odnosno daje zakup zemljišta.

2. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:
- naziv ponuditelja (ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB),
- ispravu o upisu u odgovarajući registar odnosno suglasnost ili ovlaštenje za obavljanje djelatnosti za koje se daje služnost zemljišta,
- opis planiranog zahvata i aktivnosti,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- dokaz o podmirenim obvezama prema Općini Gornji Kneginec,
- izjava ponuditelja kojom prihvaća uvjete iz natječaja,
- ponudu iznosa naknade za služnost.

Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 500,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj u korist Općine Gornji Kneginec na žiro-račun IBAN broj HR22 2360000 1812900001, pozivom na broj 68 9016 – OIB.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuđača. Natjecatelju koji bude utvrđen kao najpovoljniji ponuđač, jamčevina se zaračunava u početnu cijenu, a ukoliko neopravdano odustane od zakupa gubi pravo na povrat jamčevine.

3. Ponude ponuditelja koji nemaju uredno podmirene obveze prema Općini Gornji Kneginec neće se razmatrati.

4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos naknade za služnost.

5. Ponuditelji su dužni ponudu s prilozima predati u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom:
„Ponuda za natječaj, nekretnina u vlasništvu Općine - NE OTVARATI“
i adresirati na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c,
42204 Turčin,
u roku od 7 (sedam) dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima.

6. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Ponuditelji će o izboru najpovoljnije ponude biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana izbora i imaju mogućnost uvida u podnijete ponude.
Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklopit će ugovor.
Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj, ili dio natječaja, bez obveze davanja obrazloženja i za isto ne snosi nikakvu odgovornost.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.