Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 302-02/19-01/01
URBROJ: 2186/05-03-19-2
U Turčinu, 27. ožujka 2019.


Na temelju članka 12. Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2019), Odluke o objavljivanju Javnog poziva i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017), Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje sljedeći


JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Općine Gornji Kneginec za provedbu mjera iz Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Općina Gornji Kneginec će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati sljedeće mjere i aktivnosti:
1. troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika;
2. nabavku opreme;
3. kamate na poduzetničke kredite;
4. troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja;
5. troškove pripreme i kandidiranje EU projekata.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. listopada 2019. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu.

2. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA

Korisnici subvencija mogu biti obrti, trgovačka društva (mala i srednja) i gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Gornji Kneginec.
Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna, Aktivnost A309501 Subvencije razvoju poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta.
Pravo na korištenje subvencija iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:
- koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade itd.);
- koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu;
- nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
- koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
- koji imaju dospjeli dug prema Općini Gornji Kneginec;
- koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.

Subvencije koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih u 2018. i 2019. godini.

Ulaganje u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih projekata te ulaganja u ugostiteljsku djelatnost ne smatraju se prihvatljivim troškom.
Nabava novih i polovnih vozila, kao i polovne opreme ne smatra se prihvatljivim troškom.


3. POTICAJNE MJERE


Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.). Bespovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim za provedbu određene mjere iz Programa.
a) Subvencije troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika

Općina Gornji Kneginec dodjeljuje nepovratne subvencije gospodarskim subjektima početnicima koji prvi put otvaraju obrt, registriraju trgovačko društvo ili upisuju djelatnost slobodnog zanimanja u odgovarajući upisnik u 2018. i 2019. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Gornji Kneginec.

Subvencija se dodjeljuje za ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta, registraciju trgovačkog društva, odnosno upisa slobodnog zanimanja u odgovarajući registar, u visini od 50% dokumentiranih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po zahtjevu.

Gospodarskim subjektom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je prvi puta upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne duljem od šest mjeseci do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

b) Subvencije nabavke opreme

Pravo na subvenciju imaju gospodarski subjekti za sufinanciranje nabavke opreme trgovačkog društva, odnosno obrta.

Subvencija može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

c) Subvencije kamata na poduzetničke kredite

Ovom mjerom Općina Gornji Kneginec subvencionira kamatu na poduzetničke kredite s jednim (1) postotnim poenom gospodarskim subjektima sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji između Općine Gornji Kneginec i poslovne banke.

Pravo na subvencioniranje kamata na kredite ostvaruju gospodarski subjekti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Gornji Kneginec;
- koji su u prethodnoj godini pozitivno poslovali;
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme;
- imaju podmirene obveze prema Općini Gornji Kneginec, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
- korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Gornji Kneginec i koji je utrošen na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.

d) Subvencije troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškova prekvalifikacije i doškolovanja

Općina dodjeljuje nepovratne subvencije za:
- polaganje majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti, čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13) pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08),
- za usavršavanje, prekvalifikaciju i doškolovanje do srednjoškolske stručne spreme, po verificiranim programima za sjecanje srednje stručne spreme za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec.

Općina Gornji Kneginec subvencionirat će do 50% troškova školarine. Najveći iznos subvencije po ovoj mjeri iznosi 2.000,00 kuna po korisniku.

Po završetku školovanja gospodarski subjekt korisnik mjere dužan je donijeti potvrdu, odnosno svjedodžbu o završenom ispitu. U protivnom, dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za završetak obrazovanja izvršiti povrat subvencije na žiro račun Općine Gornji Kneginec.

e) Subvencije za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Općina Gornji Kneginec dodjeljuje nepovratne subvencije za troškove pripreme i kandidiranje EU projekata, kao što su: naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostala dokumentacija potrebna za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih programa.

Uvjeti za dodjelu subvencija su:
- da se projekt za koji se traži subvencija realizira na području Općine Gornji Kneginec;
- da podnositelj ne koristi druge izvore subvencija za istu namjenu;
- da je projekt kandidiran u 2018. ili 2019. godini.

Subvencionirat će se 50% troškova pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a maksimalno do iznosa od 5.000,00 kuna.

4. POSTUPAK DODJELE POTPORE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Visinu sredstava koja se dodjeljuje gospodarskom subjektu po pojedinoj mjeri odlukom određuje Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu ovog Javnog poziva.
Pored mjere subvencioniranja troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskog subjekta početnika, istom mogu biti odobrene još najviše dvije mjere iz Programa. Ostali gospodarski subjekti mogu koristiti najviše dvije mjere iz Programa.

Zahtjev za potporu podnosi se na Obrascu zahtjeva (ispunjen, potpisan, pečatiran) uz koji je potrebno priložiti:
- dokaz o registraciji - trgovačka društva i zadruge: preslika važećeg rješenja o upisu u sudski registar; obrtnici: preslika izvatka iz obrtnog registra i/ili obrtnice,
- potvrdu Općine Gornji Kneginec o nepostojanju duga prema Općini Gornji Kneginec ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državnom proračunu ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 1. u prilogu Javnog poziva),
- izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se protiv trgovačkog društva ili obrta, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva, odnosno obrta, ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva opisana u Glavi XXIV. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18) (Obrazac 2. u prilogu Javnog poziva),
- posljednji Obrazac JOPPD za isplaćene plaće (ako ima zaposlenih) iz kojeg je vidljivo da je zaprimljen u Središnji registar osiguranika,
- dokumentaciju kojom se dokazuju podaci iz pojedine mjere (po potrebi će Povjerenstvo tražiti dopunu dokumentacije).

Općina Gornji Kneginec i gospodarski subjekt zaključit će ugovor koji će regulirati međusobna prava i obveze.
Korisnik subvencije dužan je omogućiti Općini Gornji Kneginec kontrolu namjenskog utroška dobivene subvencije. Ukoliko je korisnik subvencije priložio neistinitu dokumentaciju, odnosno ukoliko stvarno stanje ne odgovara stanju navedenom u zahtjevu ili priloženoj dokumentaciji, dužan je dobivena sredstva za tu godinu vratiti u Proračun Općine Gornji Kneginec te će biti isključen iz svih općinskih subvencija sljedećih 5 godina.
U svrhu provjere načina i utroška subvencioniranih sredstava Općina Gornji Kneginec može izvršiti neposrednu kontrolu kroz terenski posjet gospodarskom subjektu uz prethodnu najavu.
Gospodarski subjekt dužan je izvršiti povrat sredstava u sljedećim slučajevima:
- ako je priložena dokumentacija neistinita, odnosno ukoliko stvarno stanje ne odgovara stanju u zahtjevu ili priloženoj dokumentaciji;
- ako je utvrđeno nenamjensko trošenje dodijeljenih subvencija;
- kod utvrđenih nepravilnosti u radu, neposredno povezanima sa dodijeljenom subvencijom, utvrđenih od strane nadležnih institucija;
- ako do kraja poslovne godine gospodarski subjekt ne dostavi Izvješće o iskorištenim sredstvima subvencije.
Povrat sredstava potrebno je izvršiti u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva Općine Gornji Kneginec za povratom sredstava. Gospodarski subjekti dužni su do kraja poslovne godine na obrascu dostaviti završno Izvješće o iskorištenim sredstvima subvencije.

5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA


Zahtjevi za dodjelu potpora i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora iz Programa poticanja poticanja poduzetništva“, poštom ili osobno u pisarnici Općine Gornji Kneginec na istoj adresi, najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog ovim javnim pozivom.

Svi obrasci nalaze se na internetskoj stanici Općine Gornji Kneginec www.kneginec.hr kao prilog Javnom pozivu, a mogu se podići osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec na adresi Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c.
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.