Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - dopuna liste

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste za kupnju

stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

KLASA: 370-03/19-01/01

URBROJ: 2186/05-05-19-12

U Turčinu, 26. kolovoza 2019.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2019), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Općine Gornji Kneginec objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje -

dopuna liste

I. LOKACIJA ZGRADE

Izgradnja zgrade sa stanovima po Programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS) planirana je na lokaciji u središnjem dijelu naselja Gornji Kneginec, u neposrednoj blizini Osnovne škole Gornji Kneginec i Dječjeg vrtića Bubamara.

II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Gornji Kneginec imaju građani – državljani Republike Hrvatske.

III. UVJETI I MJERILA ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Lista reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

1. uvjeti stanovanja,

2. stambeni status,

3. vrijeme prebivanja na području Općine Gornji Kneginec za podnositelja zahtjeva,

4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

5. životna dob podnositelja zahtjeva,

6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,

7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,

9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

IV. ISPRAVE I DOKAZI KOJE SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana (Obrazac 1) mora priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,

2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

4) javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu

stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) - Obrazac 2.

U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

5) dokaz stambenog statusa:

- ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka - Obrazac 3,

- e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,

6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika- Obrazac 4,

7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)

8) dokaz o školovanju djece - potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,

9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

11) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

12) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz

Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva,

13) Izjava o privoli – Obrazac 5.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama APN – a najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na internet stranici Općine Gornji Kneginec www.kneginec.hr.

Zahtjev za kupnju stana predaje se isključivo poštom na adresu:

Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin zaključno do 07. listopada 2019. godine, sa naznakom „JAVNI POZIV - PROGRAM POS, NE OTVARAJ“.

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u službenim prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec ili na broj telefona 042/242-150 radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.

VI. OSTALO

Podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana. Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) za 1 osobu ..................................................................do 44 m2 NKP-a,

b) za 2 osobe ..................................................................do 49 m2 NKP-a,

c) za 3 osobe ..................................................................do 67 m2 NKP-a,

d) za 4 osobe ..................................................................do 76 m2 NKP-a,

e) za 5 osoba ..................................................................do 80 m2 NKP-a,

f) za 6 osoba i više osoba .............................................. do 92 m2 NKP-a.

(NKP = Neto korisna površina stana)

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2% površine.

U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine.

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 5 dana za dopunu dokumentacije. Ako po proteku roka od 5 dana ne budu dostavljeni zatraženi dokazi, takav zahtjev se neće razmatrati. Ako po proteku roka od 5 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost pri odabiru stana ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Općine Gornji Kneginec.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Gornji Kneginec, a o osnovanosti prigovora odlučuje Općinski načelnik. Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje Općinski načelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Gornji Kneginec