Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 370-03/19-01/01
URBROJ: 2186/05-05-19-14
U Turčinu, 04. rujna 2019.

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2019) i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017), Općinski načelnik utvrđuje

Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova
po Programu društveno poticane stanogradnje

I.
Nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje KLASA: 370-03/19-01/01, URBROJ: 2186-05-05-19-1 od 27. ožujka 2019. godine te nakon proteka roka za podnošenje prigovora na Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, a gdje nije pristigao ni jedan prigovor, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Općine Gornji Kneginec općinski načelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje kako sljedi:

REDNI

BROJ

IME I PREZIME

PODNOSITELJA

ZAHTJEVA

ZADOVOLJENI OSNOVNI UVJETI BODOVI PO OSNOVI:

UVJETI

STANOVANJA

STAMBENI STATUS PREBIVALIŠTE BROJ ČLANOVA OBITELJSKOG DOMAĆINSTVA ŽIVOTNA DOB PODNOSITELJA ZAHTJEVA STRUČNA SPREMA PODNOSITELJA ZAHTJEVA DJECA PREDŠKOLSKE DOBI I DJECA NA ŠKOLOVANJU INVALIDITET ILI TJELESNO OŠTEĆENJE SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU STATUS HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA STATUS ČLANA OBITELJI POGINULOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA

UKUPNO

BODOVA

1. TOMICA BUBNJARIĆ DA 150 10 45,30 5 12 2 3 0 0 0 0 227,30
2. BISERKA JAGAČIĆ DA 150 30 0 5 12 2 6 0 10 0 0 215
3.

MARIO    KOREN

DA 130 0 44,2 5 12 2 3 0 0 0 0 196,20
4.

VLADO   STEPAN

DA 130 0 0 9 6 4 6 0 10 0 0 165

II.
Ova Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Gornji Kneginec www.kneginec.hr.

III.
Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje utvrđuje se na rok od dvije (2) godine od dana utvrđivanja, uz mogućnost produljenja.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.