NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 406-01/19-05/08
URBROJ: 2186/05-03-19-2
Turčin, 04. listopada 2019. godine

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik 06/19) i Odluke općinskog načelnika broj: 168/2019, KLASA: 406-01/19-05/08, URBROJ: 2186/05-03-19-1 od 03. listopada 2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

1. Predmet natječaja: Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.
2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova: Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do nadležne patologije ili sudske medicine. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kojem se nalazi, te usluga treba biti raspoloživa u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Gornji Kneginec. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.).
Očekivani opseg poslova je 2-3 preuzimanja i prijevoza godišnje.
Napomena: Općina Gornji Kneginec snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Gornji Kneginec
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Gornji Kneginec ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Gornji Kneginec,
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri godine).
4. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su ponuditelji dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
- da su upisani u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,
Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Gornji Kneginec po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Općine.
5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude: Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Predaja ponuda i rok za predaju ponuda: Ponuda sa prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici, uvezena u cjelinu i osigurana jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda sa prilozima dostavlja se najkasnije do 17. listopada 2019. godine do 09:00 sati, preporučenom pošiljkom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42 204 Turčin
sa naznakom

„NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE GORNJI KNEGINEC“.

Ponuda koja nije dostavljena u roku neće se razmatrati.

7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:
Otvaranje ponuda neće biti javno. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donosi načelnik Općine Gornji Kneginec. Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, sa odabranim ponuditeljem sklapa se Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika. Načelnik zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja u kojem slučaju se natječaj poništava.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.