Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje - dopuna liste

Nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje- dopuna liste KLASA: 370-03/19-01/01, URBROJ: 2186-05-05-19-21 od 26. kolovoza 2019. godine te nakon proteka roka za podnošenje prigovora na Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - dopuna liste, u kojem nije pristigao ni jedan prigovor, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje - dopuna liste, općinski načelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.

Konačnu listu možete preuzeti OVDJE.