Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 372-03/19-01/03
URBROJ: 2186-05-03-19-2
U Turčinu, 30. listopada 2019.

Temeljem odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 33/2008), članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013 i 11/2017) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 372-03/19-01/03, URBROJ: 2186-05-03-19-1 od 30. listopada 2019. godine, objavljuje se

J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

Predmet javnog natječaja je sljedeća nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec:

Zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Turčinu, Kolodvorska 1/a na katastarskoj čestici broj 1101/74 upisano u zemljišno-knjižni uložak 2979 k.o. Kneginec kod Općinskog suda u Varaždinu.

Prostor se sastoji od: wc muški sa 4 m2, wc ženski sa 3 m2, spremište sa 2 m2, wc za osoblje sa 7 m2 te ordinacije površine 32 m2. Prostor ordinacije koristi se samostalno, a ostali zakupljeni prostori koriste se zajednički (svaki u 1/3 dijela) sa ostalim korisnicima prostora koji obavljaju djelatnost opće medicine i djelatnost stomatološke ordinacije, a što sveukupno daje površinu od 37,33 m2.

Prostor je namijenjen za obavljanje djelatnosti stomatološke ordinacije.
Početni iznos zakupnine: 1.935,20 kuna mjesečno.
Vrijeme zakupa: 3 godine, s mogućnošću produljenja ugovora.
Poslovni prostor je većim dijelom uređen za obavljanje djelatnosti.

Čekaonica sa 46 m2 predstavlja zajednički prostor za poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti opće medicine i djelatnost stomatološke ordinacije.

Osim zakupnine i troškova tekućeg održavanja poslovnog prostora, zakupnik se obvezuje snositi troškove utroška vode, električne energije, plina, komunalne naknade i naknade za uređenje voda, odvoza smeća, čišćenja zajedničke prostorije i zajedničke pričuve. Troškovi se obračunavaju i plaćaju po metru četvornom zakupljenog prostora, a za zajedničku čekaonu u jednakim dijelovima sa ostalim korisnicima čekaone, a troškovi nisu fiksni.

Način plaćanja:
Zakupnina se plaća po ispostavljenom računu i to unaprijed do 10-og za tekući mjesec, a za ostale troškove korištenja prostora po ispostavljenom terećenju do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Uvjeti natječaja:
1. Na natječaju mogu sudjelovati osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se poslovni prostor daje u zakup.

2. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

3. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

- naziv ponuditelja (ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB),
- ispravu o upisu u odgovarajući registar odnosno suglasnost ili ovlaštenje za obavljanje djelatnosti za koju se poslovni prostor daje u zakup,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- dokaz o podmirenim obvezama državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- izjava ponuditelja kojom prihvaća uvjete iz natječaja,
- ponudu iznosa zakupnine.

Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 100,00 kuna, a uplaćuje se prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj u korist Općine Gornji Kneginec na žiro-račun broj HR 22 2360000 1812900001 pozivom na broj 68 9016 -OIB.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuđača. Natjecatelju koji bude utvrđen kao najpovoljniji ponuđač, jamčevina se zaračunava u početnu cijenu, a ukoliko neopravdano odustane od zakupa gubi pravo na povrat jamčevine.

4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

5. Ponuditelji su dužni ponudu s prilozima predati u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom:
„Ponuda za natječaj- zakup poslovnog prostora -NE OTVARATI“

i adresirati na adresu: Općina Gornji Kneginec,Trg dr. Franje Tuđmana 2/c,
42204 Turčin, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima. (Objava natječaja u "Varaždinskim vijestima": 05. sudenog 2019.)

6. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

7. Ponuditelji će o izboru najpovoljnije ponude biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana izbora i imaju mogućnost uvida u podnijete ponude.

8. Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklopit će ugovor o zakupu.

9. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj, ili dio natječaja, bez obveze davanja obrazloženja i za isto ne snosi nikakvu odgovornost.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

Objava natječaja u "Varaždinskim vijestima": 05. sudenog 2019.