Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 100-01/20-01/03
URBROJ: 2186/05-05-20-3
U Turčinu, 04. ožujka 2020.


Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Kneginec

vježbenika/cu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta u Odsjeku za proračun i financije.


U svojstvu vježbenika primaju se osobe za završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.


Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog usmjerenja,
- bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili radnim uskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
- poznavanje rada na računalu.
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSNLP(R)S-a. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a,
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično).


Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kojim dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.


Ako izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid originalne dokumente.


Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te se njena prijava neće razmatrati o čemu će biti pisanim putem obaviještena.


Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se pisano testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Gornji Kneginec www.kneginec.hr.


Na web-stranici www.kneginec.hr i na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: „Prijava na javni natječaj za prijam u službu – vježbenik“.


Nakon raspisanog natječaja, ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju natječaja u roku iz članka 24. stavka 4. ZSNLP(R)S-a.


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), Općina Gornji Kneginec kao voditelj obrade osobnih podata sa istima će postupati prema načelima obrade osbnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


Pročelnik:
Mario Levatić