Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta vježbenika – viši referent

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta vježbenika – viši referent
način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

Jedinstveni Upravni odjel Općine Gornji Kneginec raspisao je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Kneginec vježbenika/cu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta u Odsjeku za proračun i financije.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 27/2020 od 11.3. 2020. godine i na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: „Prijava na javni natječaj za prijam u službu – vježbenik“.

Opis poslova
- vodi upravni postupak u predmetima obračuna poreza i naknada,
- vodi i rješava predmete upravnog postupka,
- vodi ovršne postupke,
- vrši obračun kamata,
- vodi propisane evidencije,
- prema potrebi zamjenjuje voditelja odsjeka i stručnog suradnika za naplatu prihoda,
- sudjeluje u provođenju općinskih manifestacija,
- obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih,
- u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka za proračun i financije te pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Podaci o plaći radnog mjesta
Osnovnu bruto plaću sačinjava 85% od umnoška koeficijenta radnog mjesta višeg referenta (3,77) i osnovice koja iznosi 2.292,37 kuna.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Gornji Kneginec (www.kneginec.hr) i na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru
1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) - članci 1. do 60.
3. Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 55/16 i 73/17) - članci 1. do 58.
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 100-01/20-01/03
URBROJ: 2186/05-05-20-5
U Turčinu, 12. ožujka 2020.
Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec objavljuje


ODLUKU O ISPRAVKU
DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Kneginec

objavljenog u Narodnim novinama br. 27/2020 od 11.3.2020. godine.

I. Umjesto teksta koji glasi:
„ - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje dvije godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):“
treba stajati tekst koji glasi:
„ - dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):“

II. Umjesto teksta koji glasi:
„Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.“
treba stajati tekst:
„Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid originalne dokumente.“

III. U ostalom dijelu javni natječaj ostaje neizmijenjen.

Pročelnik:
Mario Levatić