Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/20-01/08
URBROJ: 2186/05-03-20-1
U Turčinu, 24. veljače 2020.

Temeljem članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) i članka 15. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 7/2013), općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješće o radu Etičkog povjerenstva
Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu

I.


Ovim Zaključkom se prihvaća Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu, koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka sukladno članku 15. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 7/2013) objaviti će se na web stranicama Općine Gornji Kneginec (www.kneginec.hr).

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 7/2013) Etičko povjerenstvo Općine Gornji Kneginec podnosi općinskom načelniku sljedeće

IZVJEŠĆE O RADU

ETIČKOG POVJERENSTVA

OPĆINE GORNJI KNEGINEC ZA 2019. GODINU

 

 

Etičko povjerenstvo Općine Gornji Kneginec je osnovano radi tumačenja odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec (u daljnjem tekstu: Kodeks), praćenja primjene Kodeksa i davanja mišljenja vezanih uz njegovu primjenu, praćenja primjene međunarodnih standarda, primjenu propisa u području etičkog postupanja, predlaganja izmjena i dopuna Kodeksa te promicanje i predlaganje mjera za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, korumptivno i drugo neetično ponašanje, zaštitu ugleda općinske službe i osobni ugled službenika.

U izvještajnom razdoblju u Etičko povjerenstvo nije stigao niti jedan zahtjev za davanje mišljenja vezanih uz primjenu Kodeksa.

Također u izvještajnom razdoblju u općinsku upravu nije stigla niti jedna pritužba na postupanje službenika Općine Gornji Kneginec koje bi bilo suprotno Kodeksu s obzirom na ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, koruptivno i drugo neetično ponašanje te ugled općinske službe.

Kako nije bilo pritužbi, Etičko povjerenstvo nije imalo razloga za predlaganje mjera za jačanje etičkog standarda u službi.

U Turčinu, 24. veljače 2020.

Predsjednik:

Miroslav Bubnjarić, mag. inf.