Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 100-01/20-01/03
URBROJ: 2186-05-05/05-20-12
Turčin, 30. ožujka 2020.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec na radno mjesto vježbenik/ca radi osposobljavanja za poslove višeg referenta u Odsjeku za proračun i financije (1 izvršitelj/ica), temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec na radno mjesto vježbenik/ca radi osposobljavanja za poslove višeg referenta u Odsjeku za proračun i financije (1 izvršitelj/ica), objavljenog na internetskoj stranici https://burzarada.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. ožujka 2020. te u „Narodnim novinama“ broj 27/2020 od 11. ožujka 2020. godine te ispravka dijela Javnog natječaja u Narodnim novinama“ broj 31/2020 od 18. ožujka 2020. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem e-maila.

Pisano testiranje će se održati u utorak, 07. travnja 2020. s početkom u 9:00 sati, na adresi Jedinstvenog upravnog odjela u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c.

Intervju će se održati u petak, 10. travnja 2020. s početkom u 9:00 sati, na adresi Jedinstvenog upravnog odjela u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva na dan testiranja.
Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja