Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/18-01/12
URBROJ: 2186/05-03-20-10
U Turčinu, 19. svibnja 2020.

Na temelju odredbi članka 37. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017, 4/2020), općinski načelnik donosi sljedeću

O D L U K U
br. 84/2020

I.
Službenik MARIO LEVATIĆ, mag. inf. zaposlen na radnom mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec, imenuje se službenicom za zaštitu podataka.

Zadaće službenika za zaštitu podataka utvrđene su odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Gornji Kneginec.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 022-05/18-01/12, URBROJ: 2186/05-03-18-1, broj 93/2018 od 11. lipnja 2018. godine.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.