Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 604-02/20-01/1
URBROJ: 2186/05-03-20-2
U Turčinu, 11. rujna 2020.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenta („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 6/2016) i Odluke Općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec broj 135/2020, KLASA: 604-02/20-01/1, URBROJ: 2186/05-03-20-1 od 04. rujna 2020. godine, objavljuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec
za akademsku godinu 2020./2021.

1. Za akademsku godinu 2020./2021. Općina Gornji Kneginec dodjeljuje dvadeset (20) studentskih stipendija i to:
a) deset (10) redovnih stipendija za nadarene studente i to dvije (2) stipendije za studente prve godine i osam (8) stipendija za studente ostalih godina studija,
b) šest (6) redovnih stipendija za studente slabijeg socijalog statusa i to dvije (2) stipendije za studente prve godine i četiri (4) stipendije za studente ostalih godina studija,
c) četiri (4) stipendije s osnova braniteljskog statusa i to jedna (1) stipendija za studente prve godine i tri (3) stipendije za studente ostalih godina studija.

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju slijedeće kategorije studenata:
a) nadareni studenti, hrvatski državljanin koji ispunjava slijedeće uvjete:
-  da roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
-  da su podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec,
-  da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu studija prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, za studente druge godine studija da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prosjek ocjena najmanje 3.0, a za studente narednih godina da su u prethodne dvije akademske godine ostvarili ukupno 110 ECTS bodova i prosjek ocjena najmanje 3,0,
-  da nisu korisnici neke druge stipendije;

b) studenti slabijeg socijalnog statusa, hrvatski državljanin koji ispunjava slijedeće uvjete:
-  da roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
-  da su podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec,
-  da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu studija prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, za studente druge godine studija da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prosjek ocjena najmanje 3.0, a za studente narednih godina da su u prethodne dvije akademske godine ostvarili ukupno 110 ECTS bodova i prosjek ocjena najmanje 3,0,
-  da prosjek ukupnog prihoda po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca ne prelazi 3.000,00 kuna mjesečno,
-  da nisu korisnici neke druge stipendije;

c) temeljem braniteljskog statusa, hrvatski državljanin koji osim uvjeta iz točke 2.a ispunjava i neki od uvjeta:
- da je dijete poginulog branitelja,
- da je dijete invalida domovinskog rata,
- da je dijete sudionika domovinskog rata,
- da je sudionik domovinskog rata,
- da je invalid domovinskog rata.

3. Kandidat za dodjelu stipendije može se prijaviti na natječaj za dodjelu stipendije u kategoriju za nadarene studente ili u kategoriju studente slabijeg socijalnog statusa.

Kandidati za dodjelu stipendije s osnova braniteljskog statusa mogu se istovremeno natjecati i u kategoriji za nadarene studente ili kategoriji za studente slabijeg socijalnog statusa. Ako student ostvari pravo na stipendiju s osnova braniteljskog statusa, briše se s liste za dodjelu stipendije za nadarene studente ili s liste za studente slabijeg socijalnog statusa.

4. Posebno se boduje znanstveni i stručni rad studenata, te njihovi izvannastavni rezultati vezani uz školovanje, a postignuti u prethodnoj školskoj godini.

5. Stipendija se studentima dodjeljuje mjesečno i to za razdoblje od 01. studenog 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.
Stipendije za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije iznose 400,00 kuna mjesečno, a studente koji studiraju u ostalim županijama i inozemstvu iznose 600,00 kuna mjesečno.

6. Kandidati zamolbe upućuju do petka, 16. listopada 2020. godine u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: OPĆINA GORNJI KNEGINEC, P.P. 1, 42 204 TURČIN, s naznakom:
a) „Natječaj – stipendija za nadarene studente“ ili
b) „Natječaj – stipendija za studente slabijeg socijalnog statusa“ ili
c) „Natječaj – stipendija s osnova braniteljskog statusa“.

Potrebna dokumentacija:
1. zahtjev (Obrazac 1),
2. uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave o prebivalištu za roditelje - fotokopija ili potvrda izdana preko sustava e-Građani (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za stipendiju),
3. potvrda/uvjerenje fakulteta o redovnom upisu i preslike svjedodžbi sva 4 razreda srednje škole, za polaznike 1. godine redovnog studija,
4. potvrda/uvjerenje fakulteta za upis u narednu godinu i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima i prosjeku ocjena za prethodnu odnosno prethodne dvije godine (sukladno uvjetima natječaja),
5. kopija indeksa za studente viših godina,
6. dokaze o prihodima članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca,
7. potvrde o eventualnim izvannastavnim rezultatima vezanim uz studij, a postignuti u prethodnoj akademskoj/školskoj godini (sudjelovanje na natjecanjima, stručnim skupovima ili projektima, objavljeni radovi),
8. dokaz o uvjetu iz točke 2.c natječaja (dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu kandidata ili roditelja),
9. potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva.

7. Općinski načelnik objavit će listu kandidata na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju studenti čiji članovi kućanstva imaju podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec.

9. Kandidati mogu na objavljenu listu kandidata podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, mag.ing.traff.