Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014./2015.

  grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 604-01/14-01/1
URBROJ: 2186/05-03-14-2
U Turčinu, 09. listopada 2014.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenta („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 30/10 i „Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 11/11) te Odluke Općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec broj 156/2014 od 09. listopada 2014. godine, objavljuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec
za akademsku godinu 2014./2015.

1. Općina Gornji Kneginec dodjeljuje ukupno 8 stipendija za studente za akademsku godinu 2014./2015. i to:
a) 5 redovnih stipendija za nadarene studente (temeljem akademskog uspjeha),
b) 3 stipendije s osnova braniteljskog statusa.

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju slijedeće kategorije studenata:
a) temeljem akademskog uspjeha, hrvatski državljanin koji ispunjava slijedeće uvjete:
• da roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva,
• da su podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec,
• da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu studija prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, za studente druge godine studija da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prosjek ocjena najmanje 3.0, a za studente narednih godina da su u prethodne dvije akademske godine ostvarili ukupno 110 ECTS bodova i prosjek ocjena najmanje 3,0,
• da prosjek ukupnog prihoda po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca ne prelazi 3.000,00 kuna,
• da nisu korisnici neke druge stipendije,
b) temeljem braniteljskog statusa, hrvatski državljanin koji osim uvjeta iz točke 2.a) ispunjava i neki od uvjeta:
- da je dijete poginulog branitelja,
- da je dijete invalida domovinskog rata,
- da je dijete sudionika domovinskog rata,
- da je sudionik domovinskog rata,
- da je invalid domovinskog rata.
Kandidati za dodjelu stipendije s osnova braniteljskog statusa mogu se istovremeno natjecati i na listi za nadarene studente, ali ako ostvare pravo na stipendiju po tom statusu, briše se s liste za dodjelu stipendije za nadarene studente.

3. Posebno se boduje znanstveni i stručni rad studenata, te njihovi izvannastavni rezultati vezani uz školovanje, a postignuti u prethodnoj školskoj godini.

4. a) Općinski načelnik dodjeljuje ukupno pet (5) redovnih stipendija za nadarene studente i to jedna (1) stipendija za studente prve godine i četiri (4) stipendije za studente ostalih godina studija.

b) Općinski načelnik dodjeljuje tri (3) stipendije s osnova braniteljskog statusa i to jednu (1) stipendiju za studente prve godine i dvije (2) stipendije za studente ostalih godina studija.

Dva podnosioca zahtjeva iz istog domaćinstva nemaju pravo na dodjelu stipendije. Stipendija se može dodijeliti samo jednom članu domaćinstva sa ostvarenim većim brojem bodova na listi kandidata.

Stipendija se studentima dodjeljuje mjesečno i to za razdoblje od 01. studenog 2014. godine do 30. lipnja 2015. godine.
Stipendije za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije iznosi 250,00 kuna mjesečno, dok stipendije za studente koji studiraju u ostalim županijama iznose 500,00 kuna mjesečno.

5. Kandidati svoje zamolbe upućuju u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Varaždinskim vijestima" na sljedeću adresu: OPĆINA GORNJI KNEGINEC, P.P. 1, 42 204 TURČIN, s naznakom:
a) „Natječaj – redovna stipendija za nadarene učenike i studente" ili
b) „Natječaj – stipendija s osnova braniteljskog statusa".

Potrebna dokumentacija:
1. zahtjev (Obrazac 1),
2. dokaz državljanstva - preslika (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica – preslika),
3. uvjerenje o prebivalištu za roditelje (ne starije od 30 dana, izdaje MUP),
4. potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi (Obrazac 3),
5. potvrda/uvjerenje fakulteta o redovnom upisu i preslike svjedodžbi sva 4 razreda srednje škole, za polaznike 1. godine redovnog studija,
6. potvrda/uvjerenje fakulteta za upis u narednu godinu i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima i prosjeku ocjena za prethodnu odnosno prethodne dvije godine (sukladno uvjetima natječaja 2.a),
7. kopija indeksa za studente viših godina,
8. dokaze o prihodima članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca,
9. izjava o članovima zajedničkog kućanstva (Obrazac 2),
10. potvrde o eventualnim izvannastavnim rezultatima vezanim uz studij, a postignuti u prethodnoj školskoj godini (sudjelovanje na natjecanjima, stručnim skupovima ili projektima, objavljeni radovi),
11. dokaz o uvjetu iz točke 2.b (dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu kandidata ili roditelja),
12. potvrda o podmirenim obvezama prema Općini Gornji Kneginec (izdaje Općina),
13. potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva.

6. Općinski načelnik objavit će listu kandidata na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava (čl.16. st.1. Odluke).

7. Kandidati mogu na objavljenu listu kandidata podnijeti prigovor Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec (čl.16.st.2 Odluke).

Općinski načelnik
Goran Kaniški, ing.

Datum objave u Varaždinskim vijestima:
14. listopada 2014.

Zahtjev za dodjelu stipendija i sve potrebne obrasce možete preuzeti ovdje.