Javni natječaj za davanje prava služnosti

   Hrvatski grb

KLASA: 940-01/15-03/2
URBROJ: 2186/05-03-15-2
U Turčinu,17. ožujka 2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i odluke Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec KLASA: 940-01/15-03/2, URBROJ: 2186/05-01-15-1 od 16. ožujka 2015. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za davanje prava služnosti na dijelu nekretnine
u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

I. Predmet natječaja:
Osnivanje prava služnosti na dijelu zemljišta označenog kao č.k.br. 356/1 k.o. Kneginec, radi postavljanja reklamnog panoa namijenjenog oglašavanju - jedan (1) dvostrani ili trostrani reklamni pano dimenzija: širine do 15 metara, visine do 10 metara.

Početni iznos naknade za osnivanje prava služnosti po godini: 15.000,00 kuna.

Ugovor o osnivanju prava služnosti sklapa se na rok od 15 godina s mogućnošću produljenja ugovora, a najviše do ukupno 20 godina.

Općina Gornji Kneginec može otkazati ugovor i prije isteka roka ako nositelj prava služnosti ne postavi reklamni pano sukladno odredbama akta za građenje, odnosno kada se ne pridržava odredbi ugovora o osnivanju prava služnosti.

U slučaju da Nositelj prava služnosti treba poslužbu nekretninu za potrebe privođenja drugoj namjeni, Nositelj prava služnosti zadržava pravo raskida Ugovora o osnivanju prava služnosti. U slučaju raskida Ugovora, Nositelj prava služnosti je u obvezi u vlastitom trošku roku od 30 dana od raskida Ugovora ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti, demontirati reklamni pano i postaviti ga na novoj lokaciji udaljnosti najviše 100 (sto) metara od postojeće.

Nositelj prava služnosti u obvezi je o početku radova na postavljanju reklamnog pano pisano obavijestiti Općinu Gornji Kneginec. Prilikom izvođenja radova na postavljanju reklamnog panao investitor i izvoditelj radova u obvezi su voditi posebnu brigu o postojećim objektima, instalacijama, drveću i slično.

Točna lokacija reklamnog panoa može se dobiti na uvid u prostorijama Općine Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, tel. 042/242-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

II. Način plaćanja naknade za osnovano pravo služnosti na zemljištu:
- za prve dvije (2) godine služnosti naknada se plaća u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti,
- za ostalo vrijeme trajanja služnosti naknadu je potrebno plaćati godišnje najkasnije do 30. lipnja za tekuću godinu na žiro-račun Općine Gornji Kneginec.

Instrument osiguranja plaćanja: zadužnica na iznos od 15.000,00 kuna, a koja se šalje na naplatu u slučaju zakašnjenja plaćanja duljem od 90 dana.

III. Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe uz uvjet da uz ponudu dostave:
- ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu RH (fizičke osobe),
- ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),
- izjavu kojom se prihvaćaju uvjeti iz natječaja i prijedlog ugovora,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 kuna uplaćenu na žiro račun Općine Gornji Kneginec otvoren kod Zagrebačke banke, broj računa IBAN: HR22 2360000 1812900001, model HR68, poziv na broj 7242-OIB

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirene obveze prema Općini Gornji Kneginec.

IV. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, s naznakom "Ponuda za osnivanje prava služnosti za reklamni pano - ne otvarati".

Rok za dostavu ponuda po javnom natječaju je 7 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima. Ako za lokaciju ne pristigne ni jedna prihvatljiva ponuda sukladno uvjetima iz natječaja, sa istim uvjetima lokacija ulazi u novi natječajni krug, a ponude će se otvarati svaki mjesec posljednjeg radnog dana u mjesecu u 12,00 sati, a sve do davanje prava služnosti na dijelu nekretnine koja je predmet ovog natječaja.

V. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos ukupnog godišnje naknade za osnivanje prava služnosti.

VI. Ponuditelji koji su sudjelovali u natječaju biti će obaviješteni o odluci u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

VII. Općina Gornji Kneginec zadržava pravo poništenja javnog natječaja u bilo koje doba, te nije obvezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za
eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

Objava u Varaždinskim vijestima: 24.03.2015.

Prijedlog ugovora možete preuzeti ovdje.


Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.