Javni natječaj za za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 945-01/16-01/1
URBROJ: 2186/05-03-16-2
Turčin, 11. ožujka 2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec broj 43/2016 od 11. ožujka 2016. godine, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec
na području k.o. Kneginec

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, na području k.o. Kneginec i to:

č.k.br.  kultura  površina  k.o.  p.l.
1099/5  oranica  40.179 m2  Kneginec  1342
1099/24  oranica  11.661 m2  Kneginec  1342

UKUPNA POVRŠINA CJELINE: 51.840 m2

Ponuda se mora staviti za obje čestice, jer su kao cjelina predmet zakupa.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup na vrijeme od 3 (tri) godine, s početkom zakupa od 18. travnja 2016. godine, a odabrani zakupoprimac bezuvjetno pristaje na raskid ugovora u slučaju da zakupodavac odluči prodati poljoprivredno zemljište i prije isteka ugovorenog roka.

Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 700,00 kn/ha godišnje.

2. Pisana ponuda mora obavezno sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, JMBG/OIB za fizičke osobe odnosno MB/OIB za pravne osobe,
- ponuđeni godišnji iznos zakupnine u kunama/hektaru,
- gospodarski program,
- u slučaju da ponuditelj ima nepodmirene dospjele financijske obveze prema Općini Gornji Kneginec, priložiti dokaz da je regulirano podmirenje obveza.

Pisanoj ponudi ponuditelj može priložiti dokaz o prvenstvenom pravu zakupa.

3. Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kuna na žiro račun Općine Gornji Kneginec otvoren kod Zagrebačke banke d.d., broj računa IBAN: HR22 2360000 1812900001, model 68, poziv na broj 7706-OIB.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, iznos jamčevine bit će uključen u zakupninu, a ostalima se jamčevina vraća u roku 15 dana.

4. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju, pod uvjetom da je upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Gornji Kneginec sljedećim redoslijedom:

-nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva,a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Fizička ili pravna osoba ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete i da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.

5. Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo zakupa, i to kako slijedi:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak,
dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak;

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, dokaz:izvadak iz obrtnog ili sudskog registra i rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

6. Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva,namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda,te posebnu naznaku kada se radi o ekološkoj proizvodnji.

7. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju od ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatra se nevažećom.

8. Zajedničke ponude smatraju se nevažećima i neće se uzimati u razmatranje.

9. Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave natječaja na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec, odnosno od 15. ožujka 2016. godine, a ističe 22. ožujka 2016. godine.

Ponuda se dostavlja na adresu:
Općina Gornji Kneginec
Trg dr. Franje Tuđmana 2 c
42204 Turčin
uz naznaku „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvaraj“.

10. Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda s najvišim iznosom zakupnine.

11. Naknada za zakup plaćat će se za šestomjesečno razdoblje, najkasnije do isteka šestomjesečnog razdoblja za koje se plaća.

12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, donosi općinski načelnik Općine Gornji Kneginec u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

14. Općina nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.
Prije proljetne sjetve zakupac se obvezuje obavijestiti Općinu Gornji Kneginec kako bi se prethodno iskolčila sjeverna međa parcele, a za potrebe izgradnje inundacijskog pojasa rijeke Plitvice. Zakupac se odriče prava na eventualnu naknadu štete nastale uslijed izvođenja radova na izgradnji inundacijskog pojasa.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.