Natječaj za davanje na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 372-01/16-01/3
URBROJ: 2186/05-03-16/2
U Turčinu, 29. kolovoza 2016.

Temeljem članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013 i 7/2013) i članka 10. Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 7/2013) općinski načelnik raspisuje sljedeći

NATJEČAJ
za davanje na upravljanje i korištenje sportske građevine
u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

1. Predmet ovog natječaja je sportska građevina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec:
- nogometno igralište „Zagorac“ na lokaciji Donji Kneginec, Radnička ulica na č.k.br. 951/3, k.o. Kneginec.

Građevina se daje na korištenje i upravljanje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

2. Sportska građevina iz točke 1. ovog natječaja daje se na korištenje i upravljanje na vrijeme do 5 godina.

Upravitelj snosi troškove funkcioniranja sportske građevine i tekućeg održavanja.

Funkcioniranjem sportske građevine i tekućim održavanjem smatraju se:
- troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),
- troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),
- troškovi administrativnih i knjigovodstvenih poslova u svezi s građevinom,
- troškovi premije osiguranja sportske građevine,
- plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,
- troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

Općina Gornji Kneginec će sukladno Zakonu o sportu i proračunskim mogućnostima, osigurati određena financijska sredstva za pokriće dijela troškova održavanja i funkcioniranja sportske građevine.

3. Rok za podnošenje pisanih ponuda je najmanje 15 dana od dana objave skraćenog teksta natječaja u Varaždinskim vijestima, odnosno 21. rujna 2016. godine. Ponude se dostavljaju Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za davanje na upravljanje i korištenje sportske građevine, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ, upravljanje i korištenje sportske građevine - ne otvaraj“. Ponude se predaju u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c ili šalju preporučenom pošiljkom na istu adresu.

4. Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju:
- sportski klubovi i savezi, sportska zajednica, ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina;
- fizičke osobe registrirane za obavljanje sportske djelatnosti.

Zahtjevu se prilaže:
- dokaz, odnosno potvrda o članstvu u Sportskoj zajednici Općine Gornji Kneginec,
 - izjava o duljini vremena korištenja sportske građevine,
- pisani prijedlog o načinu upravljanja sportske građevine sukladno članku 5. Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 7/2013),
- potvrda Sportske zajednice Općine Gornji Kneginec o statusu sportske udruge te kvaliteti objedinjavanja istovrsne grane sporta, ili objedinjavanja raznovrsnih sportskih grana, na određenoj sportskoj građevini.

Međusobna prava i obveze između Općine Gornji Kneginec kao vlasnika sportske građevine i pravne osobe kojoj se povjerava sportska građevina na upravljanje i korištenje regulirat će se Ugovorom o upravljanju i korištenju sportske građevine koji u ime Općine Gornji Kneginec sklapa općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba.

5. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, u petak, 23. rujna 2016. godine u 12,00 sati.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Svi sudionici natječaja bit će pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 60 dana od njegova zaključenja.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.