Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na području k.o. Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 945-01/16-01/3
URBROJ: 2186/05-03-16-2
Turčin, 8. rujna 2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec od 7. rujna 2016. godine, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na području k.o. Kneginec

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, na području k.o. Kneginec i to:

č.k.br. kultura površina k.o. z.k.ul.
456/1 sjenokoša 543 čhv Kneginec 3102
456/2 sjenokoša 543 čhv Kneginec 3240
1/2 dijela 464/1 oranica 2.636 m2 Kneginec 166
1/2 dijela 465/1 oranica 789 m2 Kneginec 166
465/3 oranica 159 m2 Kneginec 3240
465/4 oranica 2.801 m2 Kneginec 3240
457/52 oranica 50 m2 Kneginec 810
463/4 oranica 5.584 m2 Kneginec 159
463/3 oranica 922 m2 Kneginec 3218
495/2 oranica 10.504 m2 Kneginec 890
492/6 oranica 138 m2 Kneginec 3240
492/2 oranica 6 m2 Kneginec 3240
468 oranica 5.353 m2 Kneginec 3240
466/1 oranica 10.456 m2 Kneginec 3240
471 oranica 12.290 m2 Kneginec 3240
472/2 oranica 4.378 m2 Kneginec 3240
489/2 oranica 8.923 m2 Kneginec 3218
493/4 oranica 4.928 m2 Kneginec 651
490/5 oranica 169 m2 Kneginec 3240
490/4 oranica 3.156 m2 Kneginec 3240
491/2 oranica 1.811 m2 Kneginec 3240
490/3 oranica 26 m2 Kneginec 3240
489/4 oranica 5.606 m2 Kneginec 3218
489/8 oranica 5.014 m2 Kneginec 3240
499/4 oranica 4.432 m2 Kneginec 3218
498/1 oranica 7.157 m2 Kneginec 3240
502/2 oranica 16.238 m2 Kneginec 3240
484/2 oranica 22.646 m2 Kneginec 1426
476/2 oranica 4 m2 Kneginec 3240
475/2 oranica 8.107 m2 Kneginec 3240
475/3 oranica 18.430 m2 Kneginec 909
487/2 oranica 24 m2 Kneginec 3240
492/5 oranica 11.748 m2 Kneginec 3240
464/2 oranica i 4.838 m2 Kneginec 3240
1/2 dijela 473/1 sjenokoša 1.227 čhv Kneginec 114
473/2 livada 4.039 m2 Kneginec 3240
UKUPNA POVRŠINA 187.767 m2

Ponuda se daje za sve čestice, budući da sve predstavljaju tehnološku cjelinu te su kao cjelina predmet zakupa.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup na vrijeme od 3 (tri) godine, počevši od 21. prosinca 2016. godine, a odabrani zakupoprimac bezuvjetno pristaje na raskid ugovora u slučaju da zakupodavac odluči prodati poljoprivredno zemljište i prije isteka ugovorenog roka.

Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 593,00 kn/ha godišnje.

2. Pisana ponuda mora obavezno sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB za fizičke osobe odnosno MB/OIB za pravne osobe,
- dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- ponuđeni godišnji iznos zakupnine u kunama/hektaru,
- gospodarski program,
- u slučaju da ponuditelj ima nepodmirene dospjele financijske obveze prema Općini Gornji Kneginec, priložiti dokaz da je regulirano podmirenje obveza.

Pisanoj ponudi ponuditelj može priložiti dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (u slučaju da ostvaruje prvenstveno pravo zakupa).

3. Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna na žiro račun Općine Gornji Kneginec otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN: HR 22 2360000 1812900001, model 68, poziv na broj 7706-OIB.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, iznos jamčevine bit će uključen u zakupninu, a ostalima se jamčevina vraća u roku 15 dana.

4. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju sljedećim redoslijedom:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Fizička ili pravna osoba ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete i da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.

5. Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo zakupa, i to kako slijedi:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak,
dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak;

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva,
dokaz:izvadak iz obrtnog ili sudskog registra i rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

6. Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva,namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda,te posebnu naznaku kada se radi o ekološkoj proizvodnji.

7. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju od ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatra se nevažećom.

8. Zajedničke ponude smatraju se nevažećima i neće se uzimati u razmatranje.

9. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima.

Ponuda se dostavlja na adresu:
Općina Gornji Kneginec
Trg dr.Franje Tuđmana 2 c
42204 Turčin
uz naznaku „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvaraj“.

10. Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda s najvišim iznosom zakupnine.

11. Naknada za zakup plaćat će se kvartalno.

12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, donosi općinski načelnik Općine Gornji Kneginec u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

14. Općina nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.