Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) te članka 40. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 9/2009, 20/2009, 32/2009, 37/2010), općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina na području Općine Gornji Kneginec, sve u katastarskoj općini Kneginec:

 

A) Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kneginec:

- č.k.br. 454/2 oranica Mala njiva sa 5.063 m2 upisano u z.k.ul. 3218;

- č.k.br. 502/2 oranica Trnjača 16.238 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

- č.k.br. 495/2 oranica Trnjača 10.504 m2 upisano u z.k.ul. 890;

- č.k.br. 498/1 oranica Trnjača 7.157 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

B) Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kneginec:

-č.k.br. 452/7 oranica Blek sa 1.340 m2 upisano u z.k.ul. 3218;

-č.k.br. 457/37 oranica Trnjača sa 6.255 m2 upisano u z.k.ul. 3218;

-č.k.br. 461 oranica Trnjača sa 18.123 m2 upisano u z.k.ul. 3218;

-½ dijela č.k.br. 460/2 oranica Trnjača sa 415 m2 upisano u z.k.ul. 70;

-½ dijela č.k.br. 460/1 oranica Trnjača sa 4.192 m2 upisano u z.k.ul. 70;

-č.k.br. 496/3 oranica Trnjača sa 5.860 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

-½ dijela č.k.br. 459/1 oranica Trnjača sa 2.276 m2 upisano u z.k.ul. 92;

-č.k.br. 457/8 oranica Ružička sa 3.301 m2 upisano u z.k.ul. 1552;

-č.k.br. 459/2 oranica Trnjača sa 5.837 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

-č.k.br. 500/2 oranica Trnjača sa 11.287 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

-½ dijela č.k.br. 459/3 oranica Trnjača sa 684 m2 upisano u z.k.ul. 92;

-   ½ dijela č.k.br. 459/4 oranica Trnjača sa 83 m2 upisano u z.k.ul. 92;

-č.k.br. 501/1 oranica Trnjača sa 13.876 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

-č.k.br. 513/1 oranica Trnjača sa 8.019 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

-č.k.br. 505/1 oranica pod Lugom sa 10.609 m2 upisano u z.k.ul. 3242;

-č.k.br. 512/1 oranica Trnjača sa 14.660 m2 upisano u z.k.ul. 3240;

Namjena čestica pod oznakama A) i B): prema Prostornom planu uređenja Općine Gornji

Kneginec čestice su predviđene za industriju, malo i srednje poduzetništvo.

Svaka čestica pojedinačno predstavlja predmet prodaje.

C) Prodaja stana u Turčinu, Kolodvorska 1/a:

Stan je smješten u potkrovlju stambeno-poslovne zgrade u Turčinu, Kolodvorska 1/a, na č.k.br. 1101/74 zgrada i dvorište površine 1.503 m2, upisano u zk.ul. 2979 k.o. Kneginec kod Općinskog suda u Varaždinu.

Stan je u potkrovlju zgrade, ukupne površine 56 m2.

Stan se sastoji od hodnika sa 4m2, kuhinje sa 4 m2, blagavaonice sa 13 m2, kupaonice sa 5 m2, sobe I sa 12 m2 i sobe II sa 18 m2.

 

Svaka nekretnina pojedinačno predstavlja predmet prodaje.

 

2. Početna cijena nekretnina pod rednim brojem 1. A. iznosi 20,00 EUR/m2, a pod rednim brojem 1. B. 25,00 EUR/m2.

    

Početna cijena za nekretninu pod rednim brojem 1.C: 44.000,00 EUR-a.

 

Kupoprodajna cijena uplaćuje se kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

    

3. Rok za podnošenje ponuda je 15. srpnja 2011. godine do kada traje prvi natječajni krug. Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 18. srpnja 2011. godine u 12,00 sati na adresi sjedišta prodavatelja.

Za nekretnine koje neće biti prodane u prvom natječajnom krugu ili za njih ne stigne niti jedna prihvatljiva ponuda sukladno uvjetima iz ovog natječaja, sa istim uvjetima prodaje ponude ulaze u daljnju prodaju, a ponude će se otvarati svaki mjesec posljednjeg radnog dana u mjesecu u 12,00 sati, a sve do prodaje svih nekretnina iz ovog natječaja.

4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje:

-        Za nekretnine pod rednim brojem 1.A I 1.B. dostaviti izjavu da će izgrađeni objekt biti ekološki prihvatljiv bez posebnog izvora zagađivanja,

-        uplate jamčevinu u iznosu od 3 % od početne cijene zemljišta iz točke 2.

5. Ponuda mora sadržavati:

-        ime, prezime i adresu ponuđača, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta

     i naznaku odgovorne osobe,

-        domovnicu za fizičke osobe, odnosno važeću registraciju za pravne osobe,

-        iznos ponuđene cijene,

-        izjavu o planiranoj gradnji na kupljenoj čestici (za nekretnine pod red.br. 1.A i 1.B)

-        dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom 4. ovog natječaja.

Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz točke 2. ovog natječaja smatrat će se nepotpunima i neće se uzeti u razmatranje.

6.   Kopiju katastarskog plana i detaljnije podatke o nekretninama moguće je dobiti u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c u vremenu od 08,00-14,00 sati svakog radnog dana tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

     

7.   Jamčevina u visini od 3% za licitiranu nekretninu uplaćuje se na žiro-račun Općine Gornji Kneginec, broj 2360000-1812900001, pozivom na broj «68 7706-OIB», uz naznaku svrhe uplate «jamčevina za natječaj – kupnja nekretnine». Najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja će se vratiti.

     U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

 

8.  Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena.

U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda sa istom ponuđenom cijenom za nekretnine pod rednim brojevima 1.A i 1.B., prednost ima ponuditelj koji može ostvariti bolju iskorištenost nekretnine u smislu zapošljavanja i razvoja gospodarstva na području Općine Gornji Kneginec.

U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda sa istom ponuđenom cijenom za nekretninu pod rednim brojevima 1.C prednost ima fizička osoba s više članova obiteljskog domaćinstva.

9. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 5 dana od primitka obavijesti o odabiru, s Općinom Gornji Kneginec sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

10. Troškove uknjižbe predmetne nekretnine, kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

11. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:

                        OPĆINA GORNJI KNEGINEC, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin

     s naznakom «Ponuda na natječaj za kupnju nekretnine»

12. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i ista će biti dostavljena svim ponuditeljima u roku od 10 dana od donošenja. Nepravovremene i nepotpune ponude, te ponude za koje nije uplaćena jamčevina, neće se uzeti u razmatranje.

13. Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec pridržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

14. Načini ispunjavanja uvjeta određenih ovim natječajem i posljedice neispunjavanja uvjeta precizno će se definirati ugovorom o kupoprodaji.

15. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj: 042/242-150.

U Turčinu, 27. lipnja 2011. godine

                                                                                                          Općinski načelnik:

                                                                                                          Goran Kaniški, ing.