Natječaj za dodjelu stipendija studentima

              grb rh

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 604-02/17-01/1
URBROJ: 2186/05-03-17-2
U Turčinu, 25. rujna 2017.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenta („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 6/2016) i Odluke Općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec broj 193/2017, KLASA: 604-02/17-01/1, URBROJ: 2186/05-03-17-1 od 19. rujna 2017. godine, objavljuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec
za akademsku godinu 2017./2018.

1. Za akademsku godinu 2017./2018. Općina Gornji Kneginec dodjeljuje dvadeset (20) studentskih stipendija i to:
a) deset (10) redovnih stipendija za nadarene studente i to dvije (2) stipendije za studente prve godine i osam (8) stipendija za studente ostalih godina studija,
b) šest (6) redovnih stipendija za studente slabijeg socijalog statusa i to dvije (2) stipendije za studente prve godine i četiri (4) stipendije za studente ostalih godina studija,
c) četiri (4) stipendije s osnova braniteljskog statusa i to jedna (1) stipendija za studente prve godine i tri (3) stipendije za studente ostalih godina studija.

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju slijedeće kategorije studenata:
a) nadareni studenti, hrvatski državljanin koji ispunjava slijedeće uvjete:
 da roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
 da su podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec,
 da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu studija prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, za studente druge godine studija da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prosjek ocjena najmanje 3.0, a za studente narednih godina da su u prethodne dvije akademske godine ostvarili ukupno 110 ECTS bodova i prosjek ocjena najmanje 3,0,
 da nisu korisnici neke druge stipendije;

b) studenti slabijeg socijalnog statusa, hrvatski državljanin koji ispunjava slijedeće uvjete:
 da roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
 da su podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec,
 da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu studija prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, za studente druge godine studija da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prosjek ocjena najmanje 3.0, a za studente narednih godina da su u prethodne dvije akademske godine ostvarili ukupno 110 ECTS bodova i prosjek ocjena najmanje 3,0,
 da prosjek ukupnog prihoda po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca ne prelazi 3.000,00 kuna mjesečno,
 da nisu korisnici neke druge stipendije;

c) temeljem braniteljskog statusa, hrvatski državljanin koji osim uvjeta iz točke 2.a) ispunjava i neki od uvjeta:
- da je dijete poginulog branitelja,
- da je dijete invalida domovinskog rata,
- da je dijete sudionika domovinskog rata,
- da je sudionik domovinskog rata,
- da je invalid domovinskog rata.

3. Kandidat za dodjelu stipendije može se prijaviti na natječaj za dodjelu stipendije u kategoriju za nadarene studente ili u kategoriju studente slabijeg socijalnog statusa.

Kandidati za dodjelu stipendije s osnova braniteljskog statusa mogu se istovremeno natjecati i u kategoriji za nadarene studente ili kategoriji za studente slabijeg socijalnog statusa. Ako student ostvari pravo na stipendiju s osnova braniteljskog statusa, briše se s liste za dodjelu stipendije za nadarene studente ili s liste za studente slabijeg socijalnog statusa.

4. Posebno se boduje znanstveni i stručni rad studenata, te njihovi izvannastavni rezultati vezani uz školovanje, a postignuti u prethodnoj školskoj godini.

5. Stipendija se studentima dodjeljuje mjesečno i to za razdoblje od 01. studenog 2017. godine do 30. lipnja 2018. godine.
Stipendije za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije iznose 300,00 kuna mjesečno, a studente koji studiraju u ostalim županijama i inozemstvu iznose 600,00 kuna mjesečno.

6. Kandidati zamolbe upućuju u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Varaždinskim vijestima“ na sljedeću adresu: OPĆINA GORNJI KNEGINEC, P.P. 1, 42 204 TURČIN, s naznakom:
a) „Natječaj – stipendija za nadarene studente“ ili
b) „Natječaj – stipendija za studente slabijeg socijalnog statusa“ ili
c) „Natječaj – stipendija s osnova braniteljskog statusa“.

(Datum objave natječaja u Varaždinskim vijestima: 03. listopada 2017. godine; rok za dostavu zamolbi: 18. listopada 2017. godine).

Potrebna dokumentacija:
1. zahtjev (Obrazac 1),
2. dokaz državljanstva - fotokopija (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica domovnica ili potvrda izdana peko sustava e-Građani),
3. uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave o prebivalištu za roditelje - fotokopija ili potvrda izdana preko sustava e-Građani (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za stipendiju),
4. potpisanu izjavu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stipendije po drugoj osnovi (Obrazac 3),
5. potvrda/uvjerenje fakulteta o redovnom upisu i preslike svjedodžbi sva 4 razreda srednje škole, za polaznike 1. godine redovnog studija,
6. potvrda/uvjerenje fakulteta za upis u narednu godinu i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima i prosjeku ocjena za prethodnu odnosno prethodne dvije godine (sukladno uvjetima natječaja),
7. kopija indeksa za studente viših godina,
8. dokaze o prihodima članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca,
9. izjava o članovima zajedničkog kućanstva (Obrazac 2),

10. potvrde o eventualnim izvannastavnim rezultatima vezanim uz studij, a postignuti u prethodnoj akademskoj/školskoj godini (sudjelovanje na natjecanjima, stručnim skupovima ili projektima, objavljeni radovi),
11. dokaz o uvjetu iz točke 2.c natječaja (dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu kandidata ili roditelja),
12. potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva.

7. Općinski načelnik objavit će listu kandidata na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju studenti čiji roditelji ili staratelji imaju podmirene sve obveze prema Općini Gornji Kneginec.

9. Kandidati mogu na objavljenu listu kandidata podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

Obrasce možete preuzeti OVDJE.