Općenito

Gospodarstvo

Značaj smještaja
Općina Gornji Kneginec nalazi se u središnjem dijelu Varaždinske županije, južno od grada Varaždina. Pripada u red srednje velikih općina u županiji, a po gospodarsko-demografskim značajkama među najrazvijenije. Općina je razmjerno gusto naseljena – u njoj živi oko 6.000 stanovnika ili oko 2,9 posto stanovnika županije. Prometni položaj općine Gornji Kneginec vrlo je povoljan, kako u makrogeografskom, tako i u topografskom te mikrogeografskom smislu. U širem europrometnom kontekstu, varaždinsko područje predstavlja sjeverna prometna vrata Hrvatske. Naime, taj se kraj nalazi na najvažnijem hrvatskom transverzalnom prometnom smjeru, koji povezuje šire panonsko područje sa sjevernim Jadranom. Taj transverzalni smjer, koji je ujedno i dio europskog prometnog koridora broj 5, danas je bez sumnje žila kucavica ukupnog razvoja Hrvatske.

O Poduzetničkoj zoni Kneginec
2007 godine. na 11. nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu održanom u Šibeniku, poduzetnička zona Kneginec proglašena je najboljom poduzetničkom zonom u Republici Hrvatskoj. Nagrada Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, odnosno povjerenstva koje je odabralo Poduzetničku zonu Kneginec kao najbolju u Republici Hrvatskoj, veliko je priznanje svima koji su radili ili rade na razvoju zone. U vrijeme kad svaki grad i općina žele imati svoju zonu, kneginečka poduzetnička zona nagrađena je za postignute rezultate i planiranu koncepciju razvoja koju su prepoznali i investitori bez kojih ova nagrada ne bi bila moguća.

Poduzetnička zona Kneginec temelj je strategije budućnosti Općine.

Informacije
Poduzetnička zona Kneginec smještena je u Općini Gornji Kneginec, na južnom ulazu u grad Varaždin.

općenito
općenito

Sa 6.000 stanovnika, Općina velike napore ulaže u razvoj turizma, sporta, stambene izgradnje i gospodarstva.

Zona, čiji počeci sežu u 1997. godinu, smještena je na čvoru Varaždin na autocesti Goričan-Zagreb, kojom se za 30 minuta stiže u glavni grad. Uz odličnu komunalnu infrastrukturu prednost zone je i blizina željeznice i autoceste, te zračna luka u Varaždinu. Zona se prostire na čak 170 hektara prostora, a zahvaljujući odličnoj prometnoj lokaciji posebno je zanimljiva investitorima uslužne i trgovačke djelatnosti. U poduzetničkoj zoni Kneginec investitore čeka kvalitetna komunalna i logistička infrastruktura, tradicija u poduzetništvu i kvalitetna radna snaga pa će, s obzirom na sve nabrojeno, zona definitivno postati veliki poslovni grad u Hrvatskoj.

Poduzetničkom zonom Kneginec upravlja istoimeno trgovačko društvo čije aktivnosti možete pratiti na internet stranici:

www.zona-kneginec.hr

Poljoprivreda
Poljoprivredne površine u Općini Gornji Kneginec obuhvaćaju 1463ha (63,6%), a obradive površine 1427 ha (62% ukupnog teritorija Općine Gornji Kneginec).

Poljoprivredne 
površine
Obradive površine (ha)
Ukupno Oranice Voćnjaci Vinogradi Livade
1463 1427 704 199 154 370

U strukturi sjetve, najveći udio imaju žitarice, dok je manje zastupljeno industrijsko i stočno bilje.
Poljoprivredno zemljište, koje je ranije imalo status društvenog vlasništva, prešlo je u vlasništvo države. Veliki dio tog zemljišta danas koristi “Varaždinka” d.o.o.

Područje Općine Gornji Kneginec relativno je dobro zastupljeno šumskim pokrovom, a isti se tijekom vremena neznatno smanjuje. Površina šumskog pokova je 596,6 ha.
Većina šuma u Općini nalazi se pod državnom upravom. Veći kompleksi državnih šuma i šumskog zemljišta nalaze se u naselju Varaždinbreg i to u zapadnom dijelu (Cukavec) 54ha, u istočnom dijelu (Banjšćina) 57 ha, te u južnom dijelu površine 410 ha.
Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u nadležnosti je Uprave šuma Koprivnica.

Na području Općine Gornji Kneginec nalaze se državne šume šumarije Varaždin.

Šumarstvo
Područje Općine Gornji Kneginec relativno je dobro zastupljeno  šumskim pokrovom, a isti se tijekom vremena neznatno smanjuje. Većina šuma u ovoj Općini nalazi se pod državnom  upravom. Veći kompleksi državnih šuma i šumskog zemljišta nalaze se u naselju Varaždin Breg i to u zapadnom dijelu (Cukovec) 54 ha, u istočnom dijelu (Banjšćina) 57 ha, te u južnom dijelu (šuma koja je dijelom u naselju Varaždin Breg, a većim dijelom u naselju Lužan Biškupečki), površine 410 ha.

Od  šumskih zajednica u ovoj Općini se nalaze:

 1. šuma hrasta kitnjaka i običnog graba, tipična i s bukvom
 2. šuma hrasta lužnjaka i običnog graba
 3. šuma crne johe s drhtavim šašem
 4. brdska šuma bukve
 5. šuma hrasta kitnjaka s bekicama
 6. ostale šumske kulture

Na području Općine nalaze se i introducirane alohtone četinjače, koje su se više ili manje prilagodile novim staništima. To su ariš (Larix decidua), obična smreka (Picea abies), američki borovac (Pinus strobus), obični bor (Pinus sylvestris) i duglazija (Pseudotsuga menziesii).

Turizam
Prema Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, Općina Gornji Kneginec uvrštena je u “D” razred, zajedno s Općinama Vinica, Bednja i Maruševec.

Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec članica je Turističke zajednice Varaždinske županije.

Postojeći turistički resursi na području ove općine su:

 • prometno-geografski, odnosno tranzitni položaj,
 • reljef (vidikovac, panoramski pogledi),
 • prisutnost voda tekućica i bajera (prikladni za ribolov, šport i rekreaciju),
 • šume, lovna područja sa raznom divljači,
 • vinogradarstvo, vinarstvo, vinske ceste,
 • objekti graditeljske baštine (Kula Kehne, kurije, vinogradske kuće),
 • manifestacije (proštenja, blagdani, posebni dani).
Dosadašnji razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti lokalnog je značaja i vezan je uz tranzitne goste (privatni ugostiteljski objekti uglavnom su locirani uz D510 Varaždin-Zagreb: hotel “La’Gus”, gostionica “Varaždinbreg”, riblji restoran “Rasadnik”).

Zdravstvene ustanove

Na području Općine Gornji Kneginec postoje slijedeće zdravstvene ustanove:

 • ambulanta u Turčinu, Kolodvorska 1.
 • privatna ljekarna “Biovitalis” u Turčinu, Augusta Šenoe 35.
 • stomatološka ordinacija Kukec, Turčin, Kolodvorska 1.
 • stomatološka ordinacija Ivan Ploh, Turčin, A. Šenoe 22