Naredba

Naredba

N A R E D B A

Naređuje se vlasnicima, posjednicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta sa područja Općine Gornji Kneginec da svoje parcele obrađuju prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu RH (Narodne novine broj 152/08) i Odluci o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/09), te da se parcele redovito održavaju i čiste, bez obzira da li je na njima zasađena poljoprivredna kultura. Naredba se naročito odnosi na:

1. VINOGRADE, koji ne smiju biti zapušteni, a ako je vinograd zaražen ZLATNOM ŽUTICOM vinove loze, svaki vlasnik, posjednik, korisnik treba zarazu suzbijati prema Naredbi Ministarstva poljoprivrede RH (N.N. broj 48/2018) ili se konzultirati sa Savjetodavnom službom Varaždinske županije na broj telefona 042/200-332.

Ako vlasnik, posjednik, korisnik ne poduzme mjere za suzbijanje zlatne žutice vinove loze, po službenoj dužnosti slijedi prijava FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI u VARAŽDINU, nakon čega slijede Zakonom predviđene kazne i propisane sankcije prema vlasniku, posjedniku ili korisniku zemljišta.

2. POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA, u koje spadaju oranice, voćnjaci, livade, pašnjaci,vrtovi, ribnjaci i močvare, treba redovito uređivati i čistiti što podrazumijeva košnju trave, malčiranje, orezivanje samoniklog raslinja, drveća i živica više puta tokom godine, a minimalno tri (3) puta.
Naročito pažnju treba posvetiti uništavanju alergene biljke AMBROZIJE.

Tijekom mjeseca kolovoza ove godine vršiti će se kontrola na terenu od strane Komunalno-prometnog redara Općine Gornji Kneginec, Fitosanitarne inspekcije i Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
(Broj telefona Fitosanitarne inspekcije u Varaždinu:042/200-422 ili 042/200-426).

Molimo Vas da postupite po ovoj Naredbi kako bi se izbjegle visoke zakonske kazne od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn, te ostali nepotrebni troškovi prekršajnog postupka.

S poštovanjem,
Komunalno-prometni redar
Mario Grabar

Galerija slika