Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada - obavijest

grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 361-02/14-03/1
URBROJ: 2186/05-05-14-2
Turčin, 06. svibnja 2014.

 

- VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI KNEGINEC

 

LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
- Dopuna podnesenih zahtjeva potrebnom dokumentacijom -


Investitori/vlasnici nezakonito izgrađene zgrada mogli su podnijeti zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade do najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, a temeljem odredbi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/12 i 143/13).
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju, kojeg za područje općine Gornji Kneginec donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišu Varaždinske županije u Varaždinu, Franjevački trg 7.
Navedeni upravni odjel se obratio Općini Gornji Kneginec dopisom KLASA: 361-01/14-01/14, URBROJ: 2186/1-06/1-14-1-MS od 25. travnja 2014. godine, da se podnositelji zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju obavijeste o sljedećem.
Budući da je veliki dio zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnesen bez pripadajuće dokumentacije, upućuje se poziv svim podnositeljima zahtjeva, a za nekretnine na području općine Gornji Kneginec, da u što kraćem roku poduzmu potrebne aktivnosti oko ishođenja nedostajeće dokumentacije.
S obzirom na ukupan broj pristiglih nepotpunih zahtjeva u odnosu na broj svih ovlaštenih arhitekta, inženjera i geodeta koji sudjeluju u postupcima legalizacije, vrlo vjerojatno neće biti moguće ishoditi nedostajeću dokumentaciju u traženim rokovima (zaključkom za dopunu određuje se rok od 60 dana) ukoliko će podnositelji čekati zadnji čas. Navedeno će za posljedicu imati odbijanje zahtjeva, odnosno daljnju nemogućnost legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem ranije spomenutog Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/12 i 143/13).
Slijedom navedenog, pozivaju se podnositelji zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada da svoje zahtjeve dopune traženom dokumentacijom.


PROČELNIK:
Mario Levatić