Regulacija potoka Šajevo

Regulacija potoka Šajevo

Hrvatske vode-mali sliv "Plitvica-Bednja" početkom lipnja započele su sa regulacijom korita potoka Šajevo koji protiče sa zapadne strane naselja Turčin.
Obzirom da se prilikom radova uklanjaju dosadašnji dotrajali pješački i kolni prijelazi preko potoka koje su mještani koristili za pristup do svojih parcela s druge strane potoka, Općina je osigurala nove betonske cijevi za propuste koje će izvođač radova ponovo ugraditi, te će se na taj način mještanima osigurati nesmetan pristup do njihovih oranica.