Održana 13. sjednica Općinskog vijeća

Održana 13. sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 06. lipnja, s početkom u 19,30 sati, održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Na dnevnom redu našlo se ukupno 13 točaka dnevnog reda, koje su nakon rasprava i prihvaćene.
Pod prvom točkom dnevnog reda donesena je Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec. Već pete izmjene i dopune prostornog plana proizašle su iz potrebe za revizijom prostorno – planskih dokumenata, a ponajviše zbog
intenzivnog razvoja gospodarstva i društvenih funkcija, a posljedica takvog pristupa je i povećanje broja stanovnika Općine.
Navedenim izmjenama u općinski prostorni plan implementirane su i brojne razvojne strategije, pri čemu se na općinskoj razini ističe „Master plan tematskog zabavnog parka na lokaciji Banjščina“ čija izrada je također završena.
Općinsko vijeće, pod drugom točkom dnevnog reda, donijelo je Rješenje o imenovanju Martine Hrnčić za ravnateljicu općinskog Dječjeg vrtića "Bubamara", a koju je na navedenu dužnost, nakon provedenog postupka javnog natječaja i izvršenog odabira, predložilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
U nastavku sjednice općinski vijećnici raspravili su i prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu, prema kojem je Općina Gornji Kneginec prošlu godinu završila s ukupnim prihodima u iznosu od 26.474.929,80 kuna i ukupnim rashodima u iznosu od 25.123.216,30 kuna, te ukupnim viškom prihoda i primitaka u iznosu od 1,6 milijuna kuna.
Donesena je i Odluka o izmjeni postojeće Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec, koju je Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec donijelo na 10. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine.
Prilikom davanja suglasnosti davatelju javne usluge na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalog otpada i biorazgradivog otpada, utvrđeno je kako se fizičkim i pravnim osobama cijena usluge odvoza otpada može smanjiti u odnosu na dostavljeni cjenik davatelja javne usluge, u slučaju ako se smanji broj odvoza pojedinih vrsta otpada. Stoga je prihvaćenim izmjenama Odluke određeno da će se pojedine vrste iskoristivog otpada odvoziti jednom mjesečno. U slučaju viška otpada koji neće stati u posudu za odvoz, građani takav otpad mogu, bez dodatnog plaćanja, dostaviti u Reciklažno dvorište Kneginec.
Dana 26. listopada 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/2017) kojim je propisana odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.
Temeljem odredbi navedenog zakona, Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec donijelo je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, a kojom Odlukom se propisuju i uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gornji Kneginec.
Ujedno, Odlukom su propisane odredbe o zaštiti životinja te ovlasti komunalnog redarstva u provedbi nadzora navedene Odluke, a sukladno zakonskim ovlastima, kao i novčane kazne za svako ponašanje protivno odredbama propisanim predmetnom Odlukom.
U nastavku sjednice, pod 6. i 7. točkom dnevnog reda, Veterinarskoj stanici d.d. Varaždin, a temeljem provedenih javnih natječaja, povjereno je obavljanje komunalnih poslova djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora, te obavljanje komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Gornji Kneginec na temelju ugovora.
Općinski vijećnici donijeli su i tri odluke o sklapanju ugovora za izvođenje radova. Donesena je Odluka o sklapanju Ugovora broj 42/2018 za radove na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti NC-035 u Varaždin Bregu, ulica Banjšćina. Temeljem provedenog javnog natječaja, kao najpovoljnija je prihvaćena ponuda tvrtke NIGRAD d.o.o. iz Varaždina, s cijenom u iznosu od 286.635,75 kuna.
Općina Gornji Kneginec provela je i postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste u odvojku Bukal na Banjšćini, te je odobreno sklapanje Ugovora broj 44/2018 sa najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom PZC Varaždin d.d. iz Varaždina sa cijenom od 241.044,04 kune.
Općinski vijećnici prihvatili su i sklapanje Ugovora broj 47/2018 za radove na modernizaciji i rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC 1-006 (Ulica učitelja Vjekoslava Kezele, „stara“cesta prema školi), a kao najpovoljniji ponuditelj na javnom natječaju odabrana je tvrtka Niskogradnja Huđek, s ponudom u iznosu od 383.816,25 kuna.
Općinsko vijeće raspravilo je i donijelo odluke po pojedinačnim zahtjevima građana za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, a pod zadnjom točkom dnevnog reda donijeta je i Odluka o kupnji nekretnine u katastarskoj općini Kneginec, u vlasništvu Župe sv. Marije Magdalene iz Gornjeg Kneginca, za potrebe formiranja nove parcele namijenjene izgradnji poslovne proizvodne građevine na području Poduzetničke zone Kneginec – sjeveroistok.

Galerija slika