Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 930-01/18-01/1
URBROJ: 2186/05-03-18-20
Turčin, 21. studenog 2018.


Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013 i 11/2017), Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje


O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI KNEGINEC


Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornji Kneginec (u daljnjem tekstu: prijedlog Programa) održat će se u razdoblju od petnaest (15) dana, počevši od 27. studenog 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec na adresi Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c.


Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički prijedlog Programa na koji zainteresirane osobe mogu dati pisane prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. Pisani prigovori na prijedlog Programa mora biti čitak, te sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja prigovora, a dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin zaključno do 12. prosinca 2018. godine. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili je nečitko napisan neće se uzeti u razmatranje.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec dužno je odlučiti o prigovorima u roku od trideset (30) dana.


Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.