Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 18. ožujka ove godine s početkom u 19 sati održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Na dnevnom redu našlo se ukupno 10 točaka dnevnog reda, te su sve raspravljene i prihvaćene.
Pod prvom točkom dnevnog reda donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bubamara, a pod idućom točkom dnevnog reda, na prijedlog općinskog načelnika, donijeta je i Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći-„uskrsnice“ umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 150 kuna isplatiti će se u mjesecu travnju 2019. godine sljedećim osobama:
- umirovljenicima koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Kneginec,
- korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Kneginec,
- nezaposlenim osobama prijavljenima u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Kneginec.
Sredstva za isplatu „uskrsnice“ osigurana su u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu, te se procjenjuje kako bi ovu pomoć moglo iskoristiti do 1.400 korisnika.
Općinski vijećnici donijeli su i Odluku o uključenju Općine Gornji Kneginec u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, te Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec, a sve u cilju kako bi se ispitao interes građana za tom vrstom stanogradnje na području općine.
U nastavku sjednice usvojen je Program poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. Godinu kojim se utvrđuju opći uvjeti, mjere, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih subvencija Općine Gornji Kneginec za poticanje razvoja poduzetništva, te obaveze korisnika subvencija. Općina Gornji Kneginec će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:
1. troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika;
2. nabavku opreme;
3. kamate na poduzetničke kredite;
4. troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja;
5. troškove pripreme i kandidiranje EU projekata.
Na prijedlog općinskog načelnika donesena je i Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za operativne vatrogasce s područja Općine Gornji Kneginec, njih ukupno 30. Suočeni sa sve većim brojem prirodnih nepogoda većih razmjera, operativni članovi svih DVD-ova na području Općine Gornji Kneginec, odrađuju stotine dobrovoljnih radnih sati sudjelujući u vatrogasnim intervencijama poput gašenja požara, različitim tehničkim intervencijama poput obrane od poplava, prometnim nesrećama, ali i brojnim različitim osposobljavanjima i usavršavanjima bez kojih je danas nemoguće provoditi vatrogasnu djelatnost.
Za sve stotine utrošenih radnih sati nitko od operativnih vatrogasaca ne prima nikakvu naknadu, niti su zbog toga uopće učlanjeni u vatrogasnu organizaciju, te im se Općina Gornji Kneginec ovim oblikom javne potpore, želi na simboličan način zahvaliti na aktivnostima bez kojih je nemoguće zamisliti funkcioniranje bilo koje današnje lokalne zajednice.
Pred sam kraj sjednice općinski vijećnici usvojili su Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu, te su donijeli odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini, te Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.
Pod posljednjom točkom dnevnog reda donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za prošlu godinu.