Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 060-01/19-01/1
URBROJ: 2186/05-03-19-1
U Turčinu, 2. svibnja 2019.

Temeljem članka 9. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/04), općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

P O Z I V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu
javnih priznanja Općine Gornji Kneginec

I.
Pozivaju se građani i pravne osobe te tijela Općine Gornji Kneginec da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec.
Javna priznanja Općine Gornji Kneginec su:
1. proglašenje počasnim građaninom Općine Gornji Kneginec,
2. nagrada Općine Gornji Kneginec.

II.
Počasnim građaninom Općine Gornji Kneginec može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Općine Gornji Kneginec, te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Općine Gornji Kneginec s drugim gradovima i jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj i drugim državama.

III.
Nagrada Općine Gornji Kneginec dodjeljuje se za iznimna dostignuća značajna za Općinu Gornji Kneginec u raznim područjima djelovanja i stvaralaštva, i to:
1. za životno djelo:
-  pojedincima u obliku diplome na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

2. za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju:
-  pojedincima i pravnim osobama u obliku diplome na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

3. za doprinos ugledu i promociji Općine Gornji Kneginec u zemlji i svijetu:
- ustanovama, drugim pravnim osobama i pojedincima za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju u obliku diplome i plakete Općine Gornji Kneginec na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

IV.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pisano obrazloženi i sadržavati:
- podatke o podnositeljima prijedloga,
- životopis predložene fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju,
- pisani pristanak fizičke, odnosno pravne osobe da bude predložena,
- iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja,
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, natjecateljski rezultati, nagrade i sl.).

V.
Rok za predlaganje kandidata za javno priznanje je najkasnije do 30. svibnja 2019. godine.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju općinskom načelniku Općine Gornji Kneginec, na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2 c, 42204 Turčin.

Općinski načelnik
Goran Kaniški, ing.