Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 945-01/19-01/01
URBROJ: 2186/05-03-19-2
U Turčinu, 06. svibnja 2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 26. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2016), članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) i odluke Općinskog načelnika broj 79/2019, KLASA: 945-01/19-01/01, URBROJ: 2186/05-03-19-1 od 06. svibnja 2019. godine, objavljuje se

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec za potrebe poljoprivredne proizvodnje na području k.o. Kneginec i to:

- č.k.br. 1099/5 oranica površine 40.179 m2 k.o. Kneginec, posjedovni list 1342
- č.k.br. 1099/24 oranica površine 11.661 m2 k.o. Kneginec, posjedovni list 1342
UKUPNA POVRŠINA CJELINE: 51.840 m2

Ponuda se mora staviti za obje čestice, jer su kao cjelina predmet zakupa.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup na vrijeme od 3 (tri) godine, a odabrani zakupoprimac bezuvjetno pristaje na raskid ugovora u slučaju da zakupodavac odluči prodati poljoprivredno zemljište i prije isteka ugovorenog roka.

Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn/ha godišnje.

2. Pisana ponuda mora obavezno sadržavati: ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, JMBG/OIB za fizičke osobe odnosno MB/OIB za pravne osobe, ponuđeni godišnji iznos zakupnine u kunama/hektaru koji ne moži biti manji od početne zakupnine utvrđene ovim javnim natječajem te svrhu za koju će se koristi zemljište.

Ponudi se prilaže:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja,
2. preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,
3. potvrda Općine Gornji Kneginec da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini,
4. dokaz o uplati jamčevine.

Pisanoj ponudi ponuditelj može priložiti dokaz o prvenstvenom pravu zakupa.

3. Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kuna na žiro račun Općine Gornji Kneginec otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN broj HR22 2360000 1812900001, model 68, poziv na broj 7706-OIB.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, iznos jamčevine bit će uključen u zakupninu, a ostalima se jamčevina vraća u roku 15 dana.

4. Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena zakupa.
Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju, da je upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Gornji Kneginec sljedećim redoslijedom:
-nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
-pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva,a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Fizička ili pravna osoba ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

5. Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo zakupa, i to kako slijedi:
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak, dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak;
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, dokaz: izvadak iz obrtnog ili sudskog registra i rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

6. Zajedničke ponude smatraju se nevažećima i neće se uzimati u razmatranje.

7. Rok za dostavu ponuda je 7 (sedam) dana od dana objave natječaja na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec, odnosno od 07. svibnja 2019. godine, a ističe 14. svibnja 2019. godine.

Ponuda se dostavlja na adresu:
Općina Gornji Kneginec
Trg dr. Franje Tuđmana 2 c
42204 Turčin
uz naznaku „Ponuda na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvaraj“.

8. Naknada za zakup plaćat će se za šestomjesečno razdoblje, najkasnije do isteka šestomjesečnog razdoblja za koje se plaća.

9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

10. Općina nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.