Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine

grb-RH        

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Općinski načelnik

 

KLASA:022-05/14-1/32

URBROJ:2186/05-03-14/2

U Turčinu, 24. listopada 2014.

 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec od 24. listopada 2014. godine, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

na području k.o. Kneginec

 

 1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, na području k.o. Kneginec i to:

č.k.br.

kultura

površina

k.o.

z.k.ul.

457/37

oranica Trnjača

6.255

m2

Kneginec

3218

461

oranica Trnjača

18.123

m2

Kneginec

3218

496/3

oranica Trnjača

5.860

m2

Kneginec

3240

457/8

oranica Ružička

3.301

m2

Kneginec

1552

459/2

oranica Trnjača

5.837

m2

Kneginec

3240

500/2

oranica Trnjača

11.287

m2

Kneginec

3240

501/1

oranica Trnjača

13.876

m2

Kneginec

3240

513/1

oranica Trnjača

8.019

m2

Kneginec

3240

505/1

oranica pod Lugom

10.609

m2

Kneginec

3242

512/1

oranica Trnjača

14.660

m2

Kneginec

3240

½ dijela 459/1

oranica

2.276

m2

Kneginec

92

UKUPNA:

100.103

m2

= 10,01 ha

Ponuda se mora staviti za sve čestice koje predstavljaju tehnološku cjelinu, jer su kao cjelina predmet zakupa.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup na vrijeme od 3 (tri) godine, a odabrani zakupoprimac bezuvjetno pristaje na raskid ugovora u slučaju da zakupodavac odluči prodati poljoprivredno zemljište i prije isteka ugovorenog roka.

Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 593,00 kn/ha godišnje.

 1. Pismena ponuda mora obavezno sadržavati:

-         ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja,JMBG/OIB za fizičke osobe odnosno MB/OIB za pravne osobe,

-         dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-         ponuđeni godišnji iznos zakupnine u kunama/hektaru,

-         gospodarski program,

-         u slučaju da ponuditelj ima nepodmirene dospjele financijske obveze prema Općini Gornji Kneginec, priložiti dokaz da je regulirano podmirenje obveza.

 

Pisanoj ponudi ponuditelj može priložiti dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (u slučaju da ostvaruje prvenstveno pravo zakupa).

 

 1.   Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna na žiro račun Općine Gornji Kneginec otvoren kod  Zagrebačke banke, IBAN: HR 22  2360000 1812900001, model 68, poziv na broj 7706-OIB.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, iznos jamčevine bit će uključen u zakupninu, a ostalima se jamčevina vraća u roku 15 dana.

 

4. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju sljedećim redoslijedom

-nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Fizička ili pravna osoba ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu   uz uvjet da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio   bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne   uvjete i da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.

 

 1. Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo zakupa, i to kako slijedi:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak,

dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak;

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva,                                      

dokaz:izvadak iz obrtnog ili sudskog registra i rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

     6.   Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva,namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike

           gospodarskog  rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda,te posebnu naznaku kada se

           radi o ekološkoj proizvodnji.

 1. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju od ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatra se nevažećom.
 1. Zajedničke ponude smatraju se nevažećima i neće se uzimati u razmatranje.
 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec (27.10.2014.).

     Ponuda se dostavlja na adresu:                                    

Općina Gornji Kneginec

              Trg dr.Franje Tuđmana 2 c

42204 Turčin

uz naznaku „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvaraj“.

 1. Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda s najvišim iznosom zakupnine.
 1. Naknada za zakup plaćat će se kvartalno.
 1. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na       prijedlog   Povjerenstva   za provedbu javnog natječaja, donosi općinski načelnik Općine Gornji Kneginec u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
 1. Općina nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku. Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Općinski načelnik:

Goran Kaniški, ing.