Natječaj za prodaju rabljenog vozila

Natječaj za prodaju rabljenog vozila

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 030-01/14-01/3
URBROJ: 2186/05-03-14-1
Turčin, 18. prosinca 2014.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 2/2013, 7/2013, 8/2013 i 2/2014), odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-05/14-01/35, URBROJ: 2186/05-03-14/1 od 28. studenog 2014. godine, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

1. PREDMET PRODAJE
Marka, tip i model: Toyota Carina E 2,0 TD
Godina proizvodnje:1996.
Broj šasije: SB153CBK00E035330
Prijeđeni km / snaga Kw: 405.766/61

Početna cijena: 4.000,00 kn
Napomena:odjavljen.

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Gornji Kneginec (u daljem tekstu: Povjerenstvo).

Usmeno se licitira na način da natjecatelj iznad početne cijene vozila ponudi novčani iznos koji predstavlja povećanje od najmanje 200,00 kn sve dok ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa za prodaju vozila. Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno" što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Kupac je dužan sklopiti ugovor u roku od 7 dana od dana objavljene licitacije. Kupac može preuzeti rabljeno vozilo na adresi Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, nakon primitka potvrde o uplaćenoj kupoprodajnoj cijeni. Poreze i sve druge pristojbe u svezi s kupoprodajom snosi kupac.

3. UVJETI SUDJELOVANJA
Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 200,00 kn.

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu.
Za sudjelovanje na licitaciji natjecatelj je obvezan uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kn, na žiro račun Općine Gornji Kneginec HR22 2360000 1812900001, poziv na broj: 9016-OIB, model HR 68, opis uplate: jamčevina.

Dokaz o plaćenoj jamčevini mora se dostaviti Povjerenstvu na dan licitacije, odnosno najkasnije do početka licitacije.
Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo na kupnju vozila, vratiti će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana nakon provađanja licitacije.

Ukoliko natjecatelj odustane od licitacije nakon uplaćene jamčevine nema pravo na njen povrat.
Smatra se da je natjecatelj odustao ako se on osobno ili po ovlaštenom zastupniku odnosno punomoćniku ne pojavi u zakazano vrijeme licitacije.

4. MJESTO I VRIJEME PRODAJE
Licitacija će se obaviti u petak, 09. siječnja 2015. godine u 09,00 sati u zgradi općinske uprave, na adresi Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, I.kat.

5. OSTALI PODACI
Pregled osobnog vozila u pratnji ovlaštene osobe općinske uprave Damira Keretića, kao i ostale podatke o stanju osobnog vozila koji je predmet ovog natječaja mogu se dobiti osobno na adresi Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c ili na telefon 042/242-156, svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati.
Općina Gornji Kneginec zadržava pravo odustati od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.