Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

grb-RH

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 060-01/15-01/1
URBROJ: 2186/05-03-15-1
U Turčinu, 07. svibnja 2015.

Temeljem članka 9. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja („Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/04), općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje

P O Z I V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu
javnih priznanja Općine Gornji Kneginec

I.
Pozivaju se građani i pravne osobe te tijela Općine Gornji Kneginec da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec.
Javna priznanja Općine Gornji Kneginec su:
1. proglašenje počasnim građaninom Općine Gornji Kneginec,
2. nagrada Općine Gornji Kneginec.

II.
Počasnim građaninom Općine Gornji Kneginec može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Općine Gornji Kneginec, te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Općine Gornji Kneginec s drugim gradovima i jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj i drugim državama.

III.
Nagrada Općine Gornji Kneginec dodjeljuje se za iznimna dostignuća značajna za Općinu Gornji Kneginec u raznim područjima djelovanja i stvaralaštva, i to:
1. za životno djelo:
 pojedincima u obliku diplome na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

2. za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju:
 pojedincima i pravnim osobama u obliku diplome na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

3. za doprinos ugledu i promociji Općine Gornji Kneginec u zemlji i svijetu:
 ustanovama, drugim pravnim osobama i pojedincima za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju u obliku diplome i plakete Općine Gornji Kneginec na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

IV.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pisano obrazloženi i sadržavati:
 podatke o podnositeljima prijedloga,
 životopis predložene fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju,
 pisani pristanak fizičke, odnosno pravne osobe da bude predložena,
 iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja,
 odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, natjecateljski rezultati, nagrade i sl.).

V.
Rok za predlaganje kandidata za javno priznanje je najkasnije do 30. svibnja 2015. godine.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju općinskom načelniku Općine Gornji Kneginec, na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2 c, 42204 Turčin.

Općinski načelnik
Goran Kaniški, ing.