Poziv za dostavu ponuda za kupnju ogrjevnog drva

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/17-01/39
URBROJ: 2186/05-03-17/2
U Turčinu,27. listopada 2017.

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013 i 2/2014), općinski načelnik objavljuje

P O Z I V
ZA DOSTAVU PONUDA ZA KUPNJU OGRJEVNOG DRVA

I. Prodaje se ogrjevno drvo obične breze, procijenjene količine 40 m3.

II. Početna vrijednost m³ ogrjevnog drva iznosi 135,00 kuna.

Kupac u svom trošku vrši utovar i otpremu kupljenog ogrjevnog drva.

III. Zainteresirani za kupnju dužni dostaviti pisanu ponudu u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Gornji Kneginec
Jedinstveni upravni odjel
Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin
„Ponuda za kupnju ogrjevnog drva – NE OTVARAJ“

Datum objave poziva: 30. listopada 2017.  - PONUDE DOSTAVITI DO 6. STUDENOG 2017.

IV. Ogrjevno drvo se prodaje po principu viđeno-kupljeno. Jedan kupac može kupiti do 8 m3 ogrjevnog drva.

V. Ponuda treba sadržavati:
- ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja,
- OIB ponuditelja,
- količinu ogrjevnog drva (izraženo u m3),
- ponuđenu cijenu za 1 m3 ogrjevnog drva.

VI. Najpovoljniji ponuditelji dužni su platiti kupoprodajnu cijenu u roku 5 (pet) od dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno odluke, uplatom na žiro-račun Općine Gornji Kneginec.

Kupac preuzima ogrjevno drvo s lokacije gdje je privremeno skladišteno u naselju Gornji Kneginec, uz prethodnu najavu i dogovor termina s Jedinstvenim upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, osobno ili na telefonski broj 042/242-150.

VII. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec ili na na broj telefona 042/242-150.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.