JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec, KLASA: 350-02/17-01/3, URBROJ: 2186/05-03-17-78 od 03. studenog 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu V. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec

1. Javna rasprava će trajati od 15. studenog 2017. do 29. studenog 2017. godine.
2. Javni uvid u prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Gornji Kneginec (www.kneginec.hr).
3. Javno izlaganje Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec organizirat će se u prostorijama Općine Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin u utorak, 21. studenog 2017. godine u 10,00 sati.
4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 29. studenog 2017. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Gornji Kneginec, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin, s napomenom „ZA JAVNU RASPRAVU O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJI KNEGINEC“.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi

KLASA: 350-02/17-01/3
URBROJ: 2186/05-05-17-79
Turčin, 3. studenog 2017.

DOKUMENTACIJA ZA JAVNU RASPRAVU