PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec, KLASA: 350-02/17-01/3, URBROJ: 2186/05-03-18-109 od 13. veljače 2018. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu V. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec

1. Ponovna javna rasprava će trajati od 28. veljače 2018. do 12. ožujka 2018.
2. Javni uvid u prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Gornji Kneginec (www.kneginec.hr).
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana za ponovnu javnu raspravu organizirat će se u prostorijama Općine Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin i to u utorak, 6. ožujka 2018. godine u 10,00 sati.
4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/17-01/3, URBROJ: 2186/05-05-18-106, Turčin, 23.01.2018..
5. Primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 12. ožujka 2018. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin, s napomenom „ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJI KNEGINEC“.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/17-01/3
URBROJ: 2186/05-05-18-110
Turčin, 13. veljače 2018.