Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. - 2023. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. - 2023. godine, Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec dana 9. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec
za razdoblje od 2018. - 2023. godine

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do 2023. godine, KLASA: 351-02/18-01/1, URBROJ: 2186/05-03-18-1 od 5. veljače 2018. prema kojoj je Općina Gornji Kneginec provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom).
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom utvrđeno je da Plan gospodarenja otpadom neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je Plan gospodarenja otpadom prihvatljiv za ekološku mrežu.

Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom utvrđeni su u Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom:
- razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), uzevši u obzir činjenicu da je prethodni Plan gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec bio na snazi od 2008. do 2016. godine te je tijekom 2017. godine pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom u Općini Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. - 2023. godine.

Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom, Općina Gornji Kneginec je zatražila mišljenja relevantnih javnopravnih tijela.
Rok za davanje mišljenja je utvrđen s 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za mišljenje koji je odaslan 7. veljače 2018. godine, zahtjevi su zaprimljeni najkasnije s 9. veljače 2018. godine te je sukladno tome rok za davanje mišljenja utvrđen s 9. ožujka 2018. godine.
U tablici koja slijedi navedena su javnopravna tijela od kojih je traženo mišljenje i njihova očitovanja:

R.BR. JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA / URBROJ / DATUM MIŠLJENJE
1. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Plitvica-Bednja“, Međimurska 26 b, Varaždin
KLASA: 351-03/18-01/0000074
URBROJ: 374-26-1-18-2
od 13.02.2018. Javnopravno tijelo se očitovalo unutar utvrđenog roka.
Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš sa stanovišta utjecaja na vode i zaštite voda.
2. HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma, Podružnica Koprivnica, Koprivnica, I.Meštrovića 28
UR.BROJ: KC-06-18-386/02
od 13.02.2018. Javnopravno tijelo se očitovalo unutar utvrđenog roka.
Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš sa stanovišta održivog gospodarenja šumama.
3. HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, Zagreb KLASA: 351-03/18-1/7/1
URBROJ: 345-222/608-2018/2-AB
od 16. 02.2018. Javnopravno tijelo se očitovalo unutar utvrđenog roka.
Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te se ne očekuje značajan utjecaj na ekološku mrežu.
4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Gajeva 4, Varaždin
KLASA: 350-02/18-01/7
URBROJ: 2186-376-09-18-2
od 09.02.2018. Javnopravno tijelo se očitovalo unutar utvrđenog roka.
Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
5. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Kratka 1, Varaždin
KLASA: 350-03/17-01/1
URBROJ: 2186/1-015-18-6
od 15. 02.2018. Javnopravno tijelo se očitovalo unutar utvrđenog roka.
Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Na području Općine Gornji Kneginec ne nalazi se niti jedan zaštićeni dio prirode, kao ni područje ekološke mreže Natura 2000.

Članak 4.
U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su javnopravna tijela u provedenom postupku dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom.
Iz svega navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.

Članak 5.
Izdanim mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, KLASA: 351-04/18-01/22, URBROJ: 2186/1-06/3-18-2 od 29. siječnja 2018. godine, u pogledu izrade Plana gospodarenja otpadom nije utvrđena potreba provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, ali je bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške ocjene.

Članak 6.
Jedinica lokalne samouprave je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Informiranje javnosti je provedeno objavom na službenoj mrežnoj stranici Općine Gornji Kneginec dana 6. veljače 2018. godine. Tijekom provedbe predmetnog postupka nije bilo zaprimljenih podnesaka.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Gornji Kneginec.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

KLASA: 351-02/18-01/1
URBROJ: 2186/05-03-18-10
Turčin, 9. ožujka 2018.